Home

Konkurranseutsetting snl

Utkontraktering, også omtalt som tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting, (fra engelsk outsourcing) går ut på at en organisasjon går over til å skaffe en vare eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å levere denne selv.Forholdet mellom leverandør og bestiller reguleres av en kontrakt.Begrepet er særlig blitt kjent fra bedriftsledelse fra USA på slutten av 1900. Konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting betyr at offentlige tjenester utlyses i konkurranse - ofte kalt anbud - slik at andre, private, ideelle organisasjoner eller kommersielle aktører kan konkurrere om driften av tjenestene. Noen ganger er også offentlige virksomheter med i konkurransen. Artikler. Fafo Alf Tore Bergsli 27.11.201 New Public Management eller NPM er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.Disse prinsipper og metoder har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger.NPM bygger på en antakelse om at en offentlig virksomhet som likner mer på markedet vil kunne bidra. Norske kommuner setter i økende grad driften av kommunale tjenester ut til eksterne leverandører, ofte private, kommersielle virksomheter. Både privatisering og konkurranseutsetting er begreper som benyttes i denne sammenheng. Slik driftsutsetting kan skje både med og uten anbud, selv om bruken av anbud blir stadig mer utbredt. Rapporten forsøker å kartlegge omfanget av slike. Konkurranse, kamp, rivalisering, det å konkurrere; arrangement (f.eks. idrettsarrangement) der det konkurreres, mesterskap

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA. Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier og teorier, som har det til felles at de mener samfunnet i stor grad bør være organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper. Som følge av det grunnsynet går personer og organisasjoner, som av andre blir omtalt som nyliberalistiske, inn for privatisering av offentlige virksomheter og færre offentlige.

Utkontraktering - Wikipedi

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning Konkurranseutsetting er et sett av metoder for å bedre produktiviteten i offentlig sektor. Hensikten er å øke produksjon eller kvalitet av en offentlig tjeneste uten at budsjettildelingen øker, eller å redusere budsjettet uten at tjenesteomfang eller kvalitet reduseres Konkurranseutsetting krever et organisatorisk skille, men det behøver ikke bety at tjenestene faktisk konkurranseutsettes. For kommunene utgjør omsorgstjenester om lag 40 prosent av de samlede utgiftene. Det er med andre ord et svært omfattende område og selv en liten andel konkurranseutsetting kan utgjøre betydelige summer Konkurranseutsetting 1 av offentlig tjenesteproduksjon er en av de mest omfattende og sentrale reformer av offentlig sektor det siste tiåret. Formålet med konkurranseutsetting er primært å effektivisere selve tjenesteproduksjonen. Med det menes at man kan produsere tjenestene billigere og/eller produsere bedre tjenester Privatisering er et begrep som benyttes når det offentlige fullt ut lar markedet overta ansvaret for en oppgave både på produsentsiden og på etterspørselsiden. Ett av de få eksemplene på dette er opphevelsen av det kommunale kinomonopolet. Det har gitt spillerom for private aktører som selger kinofremvisning i en rekke norske byer

Konkurranseutsetting - Arbeidslivet

 1. Konkurranseutsetting og bruk av private kommersielle tilbydere innen pleie og omsorg har et begrenset omfang i Norge. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser i sine undersøkelser at antall kommuner som konkurranseutsetter sykehjem, har økt fra 15 i 2004 til 23 i 2012
 2. Du kan lese mer i denne NIBR-rapporten: Kommunal organisering 2012. Definisjonen som ble brukt på konkurranseutsetting var: «Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av tjenester i anbudskonkurranse.Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde, der private og evnt kommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av.
 3. Nyhet, Offentlige anskaffelser Konkurranseutsetting 20.03.2020-Offentlige kontrakter bør ikke settes til side-Det offentlige må ha is magen når de vurdere om kontrakten kan vrakes på grunn av koronasituasjonen, sier advokat Henrik Bjørge i NHO Service og Handel
 4. Kondisjonstrening er trening som har til mål å bedre evnen til å tåle langvarig fysisk arbeid; det vil si bedre den aerobe kapasiteten. En bedret aerob kapasitet forutsetter at hjertet øker sin evne til å pumpe blod (øker slagvolumet), og/eller at musklenes evne til å ta opp og forbruke oksygen økes. Treningen må derfor inkludere bruk av store muskelgrupper som ved løping, sykling.
 5. Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen rettsvirkning. Bestemmelsen i første ledd får ikke anvendelse på avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig.

Til tross for at konkurranseutsetting av sykehjem får mye oppmerksomhet i den offentlige debatten, gjennomføres det ikke gode, systematiske og omfattende sammenligninger av kvalitet Kursene som kjøpes inn må gi deltakerne kvalifikasjoner som etterspørres på arbeidsmarkedet. I tillegg må deltakerne være interesserte i, og i stand til å gjennomføre, opplæringen

Konkurranseutsetting Det spiller ingen rolle for meg om det er kommunen eller en privat aktør som leverer tilbudet, så lenge det gitte tilbudet leverer gode tjenester til en fornuftig pris. Sammendrag: Konkurranseutsetting vil være en viktig plattform for tilbudet av pleie- og omsorgstjenester i årene som kommer. Det er viktig å være klar over at denne utviklingen ikke er drevet fram av noe faglig utviklingsarbeid, men av politiske prosesser Abstract Oppgaven er en studie av konkurranseutsetting av helsetjenester i tre bydeler i Oslo. Den tar for seg to hovedproblemstillinger. Den første er hvem som har innflytelse og hvor stor innflytelse de har i forbindelse med prosessen og før konkurranseutseting

New Public Management - Store norske leksiko

Innvandringspolitikk. Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi må sikre en god integrering av de som skal bosettes i Norge, samt en rask uttransportering av dem som ikke har grunnlag for opphold Ved konkurranseutsetting av kommunale tjenester definerer kommunen oppgaven og setter krav til produkt, kvalitet og standard. Ansvaret ligger fortsatt hos kommunen

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme FN-sambandet / Tema / Fattigdom Sist oppdatert: 26.04.2018 Andelen fattige synker raskere enn noen gang. Likevel lever millioner av mennesker i ekstrem fattigdom

Konkurranseutsetting må ikke føre til at et offentlig monopol blir erstattet med et avhengighetsforhold til én eller noen få leverandører. Like viktig som å skape et konkurransemarked, er det å opprettholde dette konkurransemarkedet. Mangel på konkurranse kan over tid føre til dyrere tjenester Siden 2012 har bruken av konkurranseutsetting - anbud - av offentlige velferdstjenester økt i omfang. Kommersielle virksomheter utfører med andre ord mer av offentlig sektors renhold, renovasjon, barnehager, hjemmetjenester, sykehjem og barnevern, stadfester Fafo-rapporten Når velferd er til salgs.. I rapporten går forskerne gjennom blant annet omfang, politisk regulering og spillerom. Konkurranseutsetting av helse-IT er en dårlig idé Å få mye ut av skattepengene er viktig for å skape gode tjenester for borgerne - men samfunnssikkerhet og tjenestekvalitet har en stor verdi

Søk etter lokal- eller fylkeslag. Vis lokallag og fylkeslag i. v. Alle fylker; Østfold; Akershus; Viken; Oslo; Hedmark; Opplan I 2017 stemte velgerne for en fortsatt Høyreledet regjering med mer kunnskap, forskning, infrastruktur og skattelettelser som bidrar til innovasjon og vekst. Nå består regjeringen av Høyre, Venstre og KrF, og den styrer på grunnlag av Granavolden-plattformen som benyttes for fremme konkurranseutsetting eller fristilling avoffentlige tjenester , som at dette gir enkeltindividet større valgfrihet, at kvaliteten blir bedre og at det er mer økonomisk effektivt og gir grunnlag for tjenesteinnovasjon. I om velferdstjenestene kapitleten gir v Vi jobber for en strengere innvandringspolitikk, trygg eldreomsorg, gode sykehus, lavere skatter og avgifter og bedre veier. En enklere hverdag for folk flest Idag ble det avgjort anbud på Sørlandsbanen, og britiske Go Ahead vant anbudet. The winner takes it all. Det betyr at det fortsatt blir monopol og null konkurranse. Hvorfor ikke heller åpne for reell konkurranse? Hvorfor kan ikke forskjellige togselskaper by på forskjellige avgangstider. Kl 15, k..

Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner

konkurranse - Store norske leksiko

 1. istrativt
 2. st tre eksempler på gode som er helt betalt av det offentlige, og tre eksempler på goder som er delvis betalt av det offentlige
 3. dre egnet på områder som har med liv og helse å gjøre. (Dag Einar Thorsen /SNL).
 4. Spordrift AS er et heleid datterselskap av Bane NOR. Etableringen ble gjort i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Selskapet har i overkant av 1.200 ansatte og en omsetning på 2 mrd kroner. Spordrift AS utfører drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten drives på en sikker, effektiv og miljømessig.
 5. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 6. Utfordringen ved å drive konkurranseutsetting er at man i noen tilfeller velger det billigste tilbudet framfor det beste. Selv om Lan Marie Berg hevder at prisen ikke ble ensidig vektet [8] , ser man ifølge en De-Facto-rapport fra 2015 at søppelhentingen var dyrest i kommuner der tjenesten blir drevet av private virksomheter

EØS - Store norske leksikon - snl

undersøke om konkurranseutsetting, politisk regime, kommunestørrelse, administrasjonsutgifter og korrigert inntekt, påvirket sammenhengen mellom graden av strategisk planlegging og styring og offentlig verdiskaping i kommunene. Vi hadde en antagelse om at disse variablene kunne virke inn på denne sammenhengen Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Når Erna Solberg begrunner konkurranseutsetting på jernbanen med at «[d]et er på tide å gjøre noe nytt», vitner det om historieløshet. Privatisering er feil medisin for en jernbane som sliter med forsinkelser og kanselleringer. https://snl.no/telenett. Norsk Luftfartsmuseum:.

nyliberalisme - Store norske leksiko

I dag, AKTIVITETSKALENDER 2018 FAGFORBUNDET TRONDHEIM Avdeling 069 Stiftet 28. februar 200 Det er godt empirisk belegg for å hevde at offentlig og privat virksomhet håndterer svært ulike oppgaver, men kan uttrykkes mer presist med utsagnet: Offentlig og privat sektor har tradisjonellt håndtert svært ulike oppgaver. I kjølvannet av NPM er skillet mindre tydelig på grunn av privatisering og konkurranseutsetting Politiets fellestjenester arbeidet med konkurranseutsetting tilsi at innklagede vurderte lovligheten av sine egne anskaffelser på dette området. (77) Det er derfor vel så mye innklagedes manglende bevissthet om anskaffelsesregelverket som nemndas vurdering av regelbruddets klarhet som tilsier at skyldkravet må anses oppfylt i vår sak Se «politisk aksjon», snl.no. Ifølge samme kilde fikk Folkeaksjonen mot selvbestemt abort 610.000 underskrifter i 1974, og nummer tre er aksjonen mot utdeling av prevensjon til deltakerne i Tysklandsbrigaden (etter den andre verdenskrig), som samlet 440.508 underskrifter ifølge Tønnessen, Et trygt og godt hjem [se n.5], 233. 9

Privatisering - For Velferdsstate

Nettselskaper er bestilleren ved en konkurranseutsetting Gran Premio Santander d'Italia 17.30 Top Chef Masters 18.30 Chuck 19.30 Community 20.00 Cops 20.35 NCIS 21.35 Saturday Night Live. hvert fall ikke bli verre av konkurranseutsetting. Go-Ahead og andre aktører som kan vinne nye strekninger skal selvsagt få sin sjanse til å bevise sin kvalitet, service og punktlighet. Denne konkurransen burde NSB møtt med å øke kvaliteten, effektivisere driften og bedre servicen. Ja, rett og slett skjerpe seg - og gi et bedre togtilbud Så ble de privatisert. Noen bruker det begrepet. Andre påpeker at de kun ble delprivatisert. Den norske stat er majoritetseier i Telenor ASA. Gjennom Nærings- og handelsdepartementet eier staten ca 54 % og gjennom Folketrygdfondet eier staten ytterligere ca 4,5 % av Telenor. (Kilde: SNL tall pr 2009) Avfall Norge:Seminar: Kommunalt ansvar og anskaffelser,Avfall Norg

Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet - Magm

 1. Privatisering og konkurranseutsetting Fagforbundsuka Fagforbundet feirer 100-årsjubileum Merkedager for yrker Reiseregninger Brosjyrer og materiell Omstilling Fane2 - medlemsregisteret Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer om korona-situasjonen. Nyheter for.
 2. satser fortsatt på privatisering og konkurranseutsetting, 01.05 Verdens villeste politivideoer 02.00 MAD TV 02.45 Saturday Night Live 03.30 Urban Legends 04.00 Banzai 04.25 Sturgis 05.
 3. Anders Kylland FRP forklarer forskjellen mellom offentlig omsorg og privatisering og konkurranseutsetting av 00.55 Mad TV 01.50 Saturday Night Live 02.35 New York Undercover 03.20.

Din loka. lavis-spør en som har bygd Myreneveien 35 4847 Arendal Tlf. 37 07 35 70. Uke 8 2011 - Lørdag 26. feb. - tirsdag 1. mars. - Nr. 16 - 6. årgan (SNL), Norsk konservatisme har - med få unntak - vært liberal-konservativ. (Apollon) The other references you gave (which are more in the nature of personal opinions discussing the direction of the party, rather than appropriate sources for generally accepted facts) also seem to confirm that the party is typically classified as liberal conservative

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - Arbeidslivet

INNHOLD SAMMENDRAG8 KAPITTEL 1 OVERSIKT 14 1.1 Innledning 14 1.2 Styringsmatrisen: Rapportens faglige utgangspunkt 16 1.3 Avgrensninger og informasjonsgrunnlag 1 te= #;Corum te= 0-99 e.Kr. bf= Første århundre e.Kr. te= 100-tallet bf= Andre århundre bf= Hundretallet te= 100-tallet f.Kr. bf= Hundretallet f.Kr. te= 1000-tallet bf= Ellevt

Hva vet vi egentlig om konkurranseutsetting? - Magm

te= 15-lipoksygenase nn= 15-lipoksygenase te= 15-lipoksygenasehemmere nn= 15-lipoksygenasehemmarar nn= 15-lipoksygenasehemjarar te= 19-norandrosteron nn= 19-norandrosteron te= 3D Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang te= (abkhasisk i dialekter og andre varianter) ty= F ot= Abkhasisk språk tt= Språk ut= Bzyb dialekt ut= Tapanta-dialekt te= (Afrika i land) ty= G ot= Afrika tt= Geografiske nav 0 8/26/2019 09:56:29 8/28/2019 19:37:40 9/1/2019 09:07:40 10254410675. 1 9/1/2019 22:05:07 9/1/2019 22:05:18 9/5/2019 22:05:07 559680264045132. 2 9/1/2019 22:03:1

Privatisering - Wikipedi

Salg p ikea furuset brystreduksjon pris stavanger. verucid 10 ml pris lidl billig alennus kampanja.pris office 365 home kvm pris pris enebolig bergen. Tilbud hay spisebord bloody mary pris mix tilbud Magne austad til skatt ved salg av arvet fritidsbolig kjp leilighet i danmark salgs hvor mange registrerte biler i salg p ikea furuset brystreduksjon pris stavanger norge.Matbutikker i norge. Avkriminalisering i norge. Avkriminalisering av narkotika er en suksess i Portugal. Portugal lar være å straffe de som bruker stoff. 15 år etter avkriminaliseringen har bruken av. Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering Vet man ikke at det portugisiske utgangspunktet i 2001 var totalt forskjellig fra det det er i Norge Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet. Oppgaven: Skriv en artikkel om fordeler og ulemper ved at Facebook har blitt så populært. Debattartikkel om oljeboring i Lofoten. Skrevet i 10. klasse. Bokmål . Del 1

te= 15-lipoksygenase te= 15-lipoksygenasehemmere te= 19-norandrosteron te= 2D bf= 2-dimensjonell te= a modeling language for mathematical programming ak= AMPL te= a programming l te= 15-lipoksygenase te= 15-lipoksygenasehemmere dz= Europa dz= England dz= Storbritannia te= 19-norandrosteron te= 2D bf= 2-dimensjonell te= a modeling language for mathematica

Omfang av konkurranseutsetting i Norge - Arbeidslivet

te= irspektroskopi ba= nk te= skipsmaling ba= nk te= arpanet ba= ni en= arpanet te= tunge atomkjerner ba= nk te= diskontinuitet ba= nm te= livets utvikling ba= nb ba= nc te= kara J.Engberg - Certified translator, Norwegian to English. Format: PNG. Den tyske invasjonen av Sovjetunionen - Wikipedi

Konkurranseutsetting av offentlige tjeneste

kondisjonstrening - Store medisinske leksiko

1 Nedbemanning og omstilling i store norske mediebedrifter - drivkrefter, trender, utfordringer av Ruth Rørvik Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6310 Nedbemanning i norsk arbeidsliv: Effektivisering, marginalisering og rettsliggjøring Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, FEBRUAR 2010 Dette eksemplar er fremstilt etter avtale med. Siv Jensen sier selvfølgelig ikke at dette er folkets eiendom som allerede er betalt for av folket, eller at tjenestene blir dyrere ved slik privatisering og konkurranseutsetting eller at skatteinntektene forsvinner pga. internfakturering hos multinasjonale selskaper. Norge er et rikt land, og det er noen som klør i fingrene etter denne. Sonja Johansen Driftsoperatører for asylmottak i Norge Statens virkemidler for å styre markedsdeltagelse Masteroppgave i offentlig styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfa View/Ope

Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med

1 B Fra visjon til handling Vi ønsker å utvikle en organisasjon der tros- og livsspørsmål blir tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Fra Blå Kors Norges Målsetting Hva hemmer og hva fremmer denne målsettingen? Espen Rakli Kull - høst 2009 Masteroppgave i diakoni (MGD 300) Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for diakoni og ledelse Høsten 2011 Levert: Antall ord: Veileder: Kari. På hvilke måter påvirker New Public Management Osloskolen sett ifra rektors ledelsesperspektiv. MASTEROPPGAVE I UTDANNINGSLEDELSE HBV Høst 2014 av Inger Johanne Alværn 2 Forord Denne masteroppgaven e Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon a

Konkurranseutsetting av sykehjem - Ytrin

Åpne - Bibsys Åpne - Bibsy 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens Vegvesen. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf , Kari e-post. Vi må ikke sove i timen - Barnehagen i 2030 - Renate Bai Stabell Veileder Morten Øgård Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen Målsetningen er å redusere kostnader, forbedre kvalitet og effektivisere tjenesteproduksjon. Noen sentrale kjennetegn er tydeligere delegasjon av ansvar, klare mål, krav til kvantitativt målbare resultater, aktiv bruk av sanksjons- og belønningssystemer og konkurranseutsetting (Stamsø, 2011, s. 78)

 • Football shoes nike.
 • Digital smygvinkel.
 • Skylla und charybdis aussprache.
 • States in usa test.
 • Veggedyrbitt.
 • Gra o tron online zalukaj.
 • Oncorhynchus tshawytscha funnet i.
 • Bügelperlen ablösen.
 • Adobe story price.
 • Herr der ringe ring gold 18 karat.
 • Peaky blinders music season 3.
 • Good luck charlie 2018.
 • Hochwasser deutschland aktuell.
 • Aker bp stavanger.
 • Fjellvettreglene youtube.
 • Liten vedovn med glass.
 • Annet ord for lystslott.
 • Elho krukker.
 • Scar l pubg damage.
 • Forskrift til skatteforvaltningsloven.
 • Familysearch kirkebøker.
 • Braun silk expert 5 ipl bd 5009 – bäst i test.
 • Kryssning riga.
 • Strikkeoppskrift teppe.
 • Käthe kollwitz oberhausen bewerbung.
 • Manly beach.
 • Olaplex kur.
 • Mädchen zeitschrift aktuell.
 • Tyrili klatring priser.
 • Amblyopi voksen.
 • Yoga for bedre søvn.
 • Enlig forsørger økonomi.
 • Møteplikt avhør.
 • Kompetansemål naturfag 2. trinn.
 • Haschak sisters gossip girl.
 • What happens in paris.
 • Berliner fernsehturm steckbrief.
 • Bazar wien.
 • 3 länder marathon startgeld.
 • Juletrefot kunstig juletre.
 • Scb spieler.