Home

Forskrift til lov om behandling av personopplysninger

Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger (§§ 5 - 15) § 5. Barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester § 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold § 7. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger etter tillatelse eller forskrift § 8 For behandling av personopplysninger som ledd i kredittopplysningsvirksomhet kan det i forskrift gis bestemmelser bl.a. om hvilke typer opplysninger som kan behandles, hvilke kilder personopplysninger kan hentes fra, hvem kredittopplysninger kan utleveres til og hvordan utleveringen kan skje, sletting av kredittanmerkninger og taushetsplikt for de ansatte i kredittopplysningsbyrået § 11. Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser mv. Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a og c til f samt §§ 6, 7 og 9 i loven her gjelder tilsvarende for behandling av personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 10 som ikke utføres under en offentlig myndighets kontroll Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordningen; Personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation - GDPR (pdf) Forskrifter. Forskrift om behandling av personopplysninger; Overgangsregler om behandling av personopplysninger

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Side 19 Datatilsynet2 kan gi pålegg om at behandling av personopplysninger3 i strid med bestemmelser i eller i medhold av denne loven skal opphøre, eller stille vilkår som må være oppfylt for at behandlingen skal være i samsvar med loven. 0 Endret ved lov 9 jan 2009 nr. 3. 1. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I KRIMINALOMSORGEN personopplysninger skjer i samsvar med lov, forskrift og retningslinjer, og at det utarbeides nærmere rutiner for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende regelverk

Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter - ppt laste ned

Prinsippet om lovlighet kan også sies å inkludere alle de øvrige prinsippene og reglene for behandling av personopplysninger som en behandlingsansvarlig må oppfylle. At behandlingen av personopplysninger må skje rettferdig betyr at den skal gjøres i respekt for de registrertes interesser og rimelige forventninger Personopplysningsloven handler om behandling - altså innsamling og bruk - av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner, ofte kalt registrerte, en rekke rettigheter.Loven gjelder stort sett alle virksomheter, men det finnes situasjoner der loven ikke gjelder Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

9.4 Melding om behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter skal meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 9.5 Behandling av personopplysninger om studenter som skjer i medhold av lov om universiteter og høyskoler eller etter samtykke fra den enkelte student, er unntatt fra meldeplikten Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om Etikkrådets og Norges Banks behandling av personopplysninger. Den nye personopplysningsloven, lov 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven), innebærer enkelte innstramminger i forhold til tidligere personopplysningslov og medfører at Etikkrådet og Norges Bank trenger et særskilt rettsgrunnlag for å videreføre. Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (behandling av personopplysninger, bruk av automatiserte avgjørelser m.m.) Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 28.02.2020 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 83 a og § 84, jf Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. april 2020 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) §§ 2, 27, 29 a og 29 b, delegeringsvedtak 30

Forordningen opphever og erstatter direktivet om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (direktiv 95/46/EF), heretter 95-direktivet. 95-direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Hver behandling av personopplysninger kan trenge flere typer fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål Ot. prp nr 17 (2006-2007) Om lov om endringar i utlendingsloven: Dersom utlendingen. Tilsyn medfører ofte behandling av personopplysninger, og bestemmelsene i personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger) gjelder. Fylkesmannen eller Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig. Rett til innsyn, retting og slettin § 4e Krav om forskriftsregulering av en behandling; Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet. Last ned retningslinjer for § 4f - 4k § 4f Formålet med behandlingen av personopplysninger i Infoflyt-systemet § 4g Kriminalomsorgens informasjonsplikt § 4h Den registrertes rett til innsyn § 4i Utlevering av. EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation (GDPR)) ble vedtatt av EU den 27. april 2016 og gjelder som lov i alle EU-land fra 25. mai 2018. EUs personvernforordning er gjort til norsk lov ved lov 15. juni 2018 om behandling av personopplysninger, jf. § 1 og trådte i kraft 20. juli 2018

personopplysninger for å kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov og forskrift. Eksempler på slik behandling er: • Bankens behandling av personopplysninger for å oppfylle kravene etter bokføringsloven. • Bankens behandling av personopplysninger i forbindelse med tiltak for å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter Lov om behandling av personopplysninger, LOV-2018-06-15-38, herunder EU forordningen 2016/679. Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger Lov om behandling av personvern. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 1.1.2001 med tilhørende forskrift. Ny lov om personvern, GDPR, gjelder fra 1.7.2018. Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Den 14. april 2000 sanksjonerte Kongen lov om behandling av personopplysninger. Loven skal erstatte lov av 9. juni 1978 nr 48 om personregistre m.m. (personregisterloven), og trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Personopplysningsloven inne-bærer vesentlige endringer av norsk lovgivning Forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen; Forskrift om straffegjennomføring; Forskrift om endring i forskrift av 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomførin Kongens myndighet etter lov om behandling av personopplysninger delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet kan også endre og opp­heve forskrift om behandling av personopplysninger slik den er fastsatt av Kongen Det er Lov om behandling av personopplysninger (per sonopplysningsloven) og forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) som setter krav til hvordan personopplysninger skal behand- les i alle virksomheter som håndterer slike som del av sin virksomhet som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, men dataene kan også inneholde personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger i regnskapsførervirksomheter er ganske ensartet, slik at det er nyttig å etablere en veiledning for regnskapsbransjen

Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person Forskrift om tilskudd til barnehager. Forskrift om godkjenning av kvalifikasjoner. Regler for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen land. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Regler for behandling av personopplysninger

Lov om behandling av personopplysninger

Behandling er all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes 2 Lov-1967-02-10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl). 3 Lov-2000-04-14-31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 4 Ifølge. forskrift om Forsvarets helseregister § 1-7 skal disse sendes til og behandles av Forsvarets sanitet (FSAN). FSAN fører egen fortegnelse over søknader og avgjørelser Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift. Som bruker av nettstedet samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jfr Etter vår vurdering ble dette forsterket ved den nylig vedtatte endringen av pasientjournalloven § 22 ved behandlingen av ny personopplysningslov ((Prop. 56 LS (2017-2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen)) Forskrift 19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) kapittel 7. 50 Plikten til å dokumentere oppbevaringsfrister gjelder for så vidt i utgangspunktet for personopplysninger som behandles for primærformålene, og ikke nødvendigvis for det som viderebehandles for arkivformål

 1. Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler; Lov om studentsamskipnader ; Lov om behandling av personopplysninger ; Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker; Forskrift ved NLA Høgskolen. Forskrift om studier ved NLA Høgskolen; Nasjonale forskrifter. Forskrift om opptak til høyere utdanning; Forskrift om krav til mastergra
 2. Lov om behandling av personvern. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift. Personopplysninger. Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av.
 3. LOV-1989-06-09-32: Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument Personopplysningsloven. Loven omfatter behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler, og manuell behandling av personopplysninger som innebærer opprettelse av et personregister

form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkelt person. På denne bakgrunn har banken utarbeidet Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for SEBs produkter og tjenester herunder innskudd o Forskrift om endring i forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 29. januar 2009 med hjemmel i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 3, jf. delegeringsvedtak 11. april 2008 nr. 345. Rett til informasjon om behandling av personopplysninger Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du har rett til innsyn Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre tjenester og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. 11.05.20 Skrevet av Hans Ellefsen, Leder teknologi og innovasjon Del Veiledningen er utarbeidet etter mal for atferdsnormer i henhold til EUs regelverk, og har som mål å gi retning på områder. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 11 bokstav e. 6 Intervju med seksjonsleder ved eksamensseksjonen, Det juridiske fakultet, UiO. 7 2.2 Oversiktskart over Det juridiske fakultet Forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften). Først

Vår behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Det rettslige grunnlaget vil være enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av slik avtale, for eksempel ved opprettelse av brukerkonto i en nettbutikk, som medfører lagring av kontaktopplysninger og dine bestillinger Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger: - Bedre tilsyn med overvåkning Professor Dag Wiese Schartum. I 17 år har personregisterloven regulert bruken av personregistre. Den 13. juni overleverte Personregisterlovutvalget sin innstilling med forslag om ny lovgivning for å ivareta personvern Delportal for intranett. De som oppfyller kriteriene og mistenker at de er smittet eller syke, kontakter sin fastlege ved å sende melding på helsenorge.no (når som helst på døgnet) eller tar kontakt med sin fastlege/legesenter i kontortida, og legevakten ellers på døgnet GDPR - ny lov om behandling av personopplysninger. Aktuelt i foreningen. Marit Hermansen Om forfatteren. Se alle artikler. Marit Hermansen. E-post: marit.hermansen@legeforeningen.no. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene,.

1 Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Fastsatt av Kirke‐, utdannings‐ og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 2, § 4, § 25 og § 26 Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Justis-og beredskapsdepartementet Norsk mal:Tekstmed kulepunkter Oversikt •Kort om personvernforordningen •Nærmere om utkastet til ny personopplysningslov •Får vi et mer enhetlig regelverk? Nærmere analyse av enkelte bestemmelser i. enkeltpersoner overføring av personopplysninger over landegrensene og om tilsyn og sanksjoner.. Reglene gjelder for både private og offentlige aktører. Justis - og beredskapsdepartementet la 23. mars 2018 frem Prop. 56 LS (22017 − 2018) om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i e forskningsprosjekt behandler personopplysninger, må kravene i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) følges. Personopplysningsloven og tilhørende forskrift skal beskytte den enkelte fra å få personvernet sitt krenket. Det følger av lovens § 13 at det skal etableres tilfredsstillende informasjonssikkerhe Oppbevaring og behandling av personopplysninger: Institusjonen skal oppbevare og behandle personopplysninger i henhold til reglene i lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med forskrift av 15. desember 2000

Lover og regler Datatilsyne

 1. Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2000-04-14-31) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (LOV-2006-05-19-16) Nasjonale forskrifter. Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017-01-06-13) Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392
 2. Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger: - Et svekket Datatilsyn? Professor Dag Wiese Schartum. I 17 år har personregisterloven regulert bruken av personregistre. Den 13. juni overleverte Personregisterlovutvalget sin innstilling med forslag om ny lovgivning for å ivareta personvern
 3. Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift 15. de­sember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger fortsetter å gjelde for. behandling av personopplysninger etter straffegjennomføringsloven kapittel 1 A og 1
 4. Endringene i forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip gjelder en oppdatering av referansen til den nye personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger) som trer i kraft i midten av juli 2018. Nytt vedlegg 3 til forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde gjelder ny byggebekreftelse som.

Personopplysninger Datatilsyne

 1. 2. Forskrift til lov om kirkegårde
 2. For å kunne vurdere fakta og besvare problemstillingene i punkt 2 har vi lagt til grunn følgende kilder: • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). • Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften). • Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer. Datatilsyne
 3. Informasjon om behandling av personopplysninger I løpet av mai / juni 2018 vil GDPR • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Kortutsteder
 4. All behandling av personopplysninger som skjer selskaper i Nordvik-kjeden, våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet
 5. Om veiledningen til Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien Kommunens behandling av søknad om midlertidig dispensasjon fra plan § 3. Unntak fra krav om nabovarsel § 3. Unntak fra krav om nabovarsel § 4 Slik behandler vi personopplysninger.
 6. nelige generelle sletning utføres. Rett til begrensning av behandling; Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset
 7. Behandling av personopplysninger reguleres av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og tilhørende forskrift, samt Europaparlamentets- rådsforordning (EU) 2016/679 av 27.4.2016 (forordningen/ GDPR)

•Krav om konfidensiell behandling likevel: Personopplysninger om ansatte skal behandles konfidensielt-Dvs. at ingen uautoriserte skal få tilgang til opplysningene, kun personer med tjenstlig behov skal ha tilgang. -Dette innebærer at konfidensielle personopplysninger informasjon ikke er det samme som særskilt kategori av personopplysninger. Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen - og bokføringslovgivningen og utarbeide oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, som eksempelvis opplysninger om egne ansatte og om personer hos sine oppdragsgivere Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven. Forskriften harmoniserer rettstilstanden for arbeidstakere omfattet av henholdsvis arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven når det gjelder arbeidsgivers bruk av kameraovervåking og innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale Behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lov og forskrift. Du blir varslet dersom vi henter inn opplysninger om deg, med mindre innsamlingen av opplysninger er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller er det er opplagt at du kjenner til opplysningene som varselet skal inneholde Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger («behandlingsgrunnlag») Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger (eller «behandlings-grunnlag»), er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger kan behandles på lovlig måte, jf også § 11 Tilsvarer det som i loven kalles.

Høring av forslag til endring i forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Svar fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora til Datatilsynet, 30.11.0 Alminnelige personopplysninger. For all behandling av personopplysninger kreves et rettslig grunnlag i personvernforordningen i artikkel 6.Dette gjelder også for medisinsk og helsefaglig forskning. Kravet om rettslig grunnlag innebærer at minst ett av vilkårene etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 må være tilstede Om veiledningen til Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien Kommunens behandling av søknad om midlertidig dispensasjon fra plan. Slik behandler vi personopplysninger. Grunnlag for behandling av personopplysninger knyttet til medlemskap og aktivitet i Den norske kirke Forordning (EU) nr. 2016/679 - GDPR - (personvernforordningen) vil gjelde som norsk lov etter den nye personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger) og trer i kraft på et ennå ikke fastsat

Personvernprinsippene Datatilsyne

Veileder i bruk av skytjenester til behandling av helse- og personopplysninger 12 Med leveransemodell menes om skytjenesten kun er for virksomheten eller om den er delt med andre virksomheter i ulik grad. Tjenestemodeller og leveransemodeller er beskrevet i de følgende avsnittene. 2.2.1 Tjenestemodeller 1 Nytt regelverk for virksomheters behandling av personopplysninger trer i kraft 26. mai 2018. Regelverket gir et styrket vern for privatpersoner, og stiller større krav til bevissthet og rutiner hos virksomhetene. Regelverket er den største endringen innen personvernlovgivningen på over 20 år Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om Moelven Industrier ASA til abonnenter av nyhetsbrevet, som omfatter navn og e-postadresse. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) Forsvaret behandler for det meste personopplysninger med hjemmel i lov, samt forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister, Forsvaret har rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med gjeldende krav til informasjonssikkerhet

Om personopplysningsloven med forordning og når den

Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger: - Bedre innsyn Professor Dag Wiese Schartum. I over 17 år har personregisterloven regulert bruken av personregistre. Den 13. juni overleverte Personregisterlovutvalget sin innstilling med forslag om ny lovgivning for å ivareta personvern m.fl. Dette krever kunnskap om roller og ansvar ved behandling av opplysninger, herunder krav til taushetsplikt, behov for databehandleravtaler osv. • Ny personopplysningslov, som gjør EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov, har gitt et økt fokus på personvern og reglene for behandling av helse-og personopplysninger Det fremgår av forskrift om Miljøvedtaksregisteret at med Bouvet ASA for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger,.

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger kan behandles på lovlig måte Rettslig grunnlag tilsvarer det som i loven kalles vilkår for å behandle personopplysninger, og omfatter §§ 8 og 9 Rettslig grunnlag. behandling av dine personopplysninger. Vi - Retten til å trekke tilbake samtykke om bruk av personopplysninger, når samtykke danner grunnlaget for en i lov eller forskrift, og dine personopp-lysninger slettes automatisk når perioden for oppbevaringsplikt er over

Veileder til lov og forskrift. KAPITTEL: 1. Om fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd. Regelverk (lov eller forskrift) § 1. Fremsettelse av begjæring om svangerskapsavbrudd . Regelverk (lov eller forskrift) § 2. Informasjon og veiledning til kvinnen Til § 3-5 siste ledd: «Når foreldre eller andre med foreldreansvar har samtykket på vegne av en registrert og den registrerte blir 16 år, skal den registrerte få informasjon om behandlingen av helseopplysningene i kvalitetsregisteret, samtykket og retten til å trekke samtykket tilbake eller motsette seg behandling. vedtak til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Kapittel 1. Personvernforordningen §1 Gjennomføring av personvernforordningen EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri ut-veksling av slike opplysninger samt om. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. sikkerheten rundt behandlingen og for å sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. det til Asker kommune i Erklæring om behandling av personopplysninger Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger kan behandles på lovlig måte, jf også § 11 Rettslig grunnlag tilsvarer det som i loven kalles vilkår for å behandle personopplysninger, og omfatter §§ 8 og 9.

1.3.1 Behandling av personopplysninger GENERELT Personopplysningsloven gjennomfører EUs per-sonvernforordning i norsk rett. Forordningen gjelder som lov, jf. personopplysningsloven § 1. I proposisjonen pkt. 3.1 gis først en omtale av grunnprinsipper for behandling av personopplysnin-ger. Det vises i proposisjonen til at behandling av per Informasjon om behandling av personopplysninger I 2018 ble GDPR (General Data Protection Regulation) For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre du få opplysninger om det ved å sende en skriftlig anmodning om det til NBCC. Behandling av personopplysninger, herunder utlevering,. Høringsinnspill til Forskrift til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid.pdf Vi hjelper deg +47 23 08 80 70; post@abelia Om Abelia; Ledige stillinger; Sosiale Medier. Twitter; Instagram; Facebook; Juridisk. Personvern og ansvar. Vedtekter. Behandling av personopplysninger i Abelia. In English Ansvarlig redaktør: Mads Dokka. for offentlige myndigheters behandling av personopplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter vegtrafikkloven med forskrifter. Det er også foreslått en hjemmel for departementet til å gi forskrift med utfyllende bestemmelser om behandlingen av personopplysninger Gravregister omfattes av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registret reguleres i lovens § 18. Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring. Kapittel III. Gravminne

Veiledning for behandling av personopplysninger i

Om behandling av personopplysninger på spk.no Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics Ny lov om behandling av personopplysninger trer i kraft 20. juli. Innhold. Noen ganger er det også lov- eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis til kommunen, av 15.6.2018 nr. 38 med tilhørende forskrift. EUs forordning for personvern (GDPR) gjort gjeldene med enkelte nasjonale tilpasninger GDPR - ny lov om behandling av personopplysninger AKTUELT I FORENINGEN MARIT HERMANSEN E-post: marit.hermansen@legeforeningen.no President GDPR vil ikke innebære store endringer for hvordan vi forholder oss til journalførte opplysninger. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift. Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger kommunen foretar, og enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet

Høring - forslag til forskrift om Etikkrådets og Norges

Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 14. april 2000 Nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 3, § 4, § 12, § 13, §Read More.. Personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter, med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til rettskraftig dom, gjeldende lovgivning, norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten, eller etter kundens eget skriftlige ønske eller krav

Bergen kommune - Hjelp til mennesker utsatt for seksuelle

Personvernforordningen (GDPR) - regjeringen

Delingen av informasjon skjer på en sikker måte gjennom det digitale systemet IMDinett, hvor samhandlingen mellom IMDi og kommunene foregår. Vi sletter opplysningene senest etter 15 år etter tidspunktet for bosetting (jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 16 annet ledd) Rundskriv til midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har Ordningen ble etablert som en kompensasjonsytelse gjennom forskriften som er gitt med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser Særlige retningslinjer ved behandling av personopplysninger Dine data blir behandlet og lagret i.h.t. Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Det er kun Bedriftsidrettsforbundet og deres underleverandører som har tilgang til dine data · Lov av 04.12.1999 om arkiv (arkivloven) · Forskrift av 4. desember 1992 om arkiv (arkivforskriften) · Forskrift av 01.12.1999 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestem­ melser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) · Lov av 14.4.2000 om behandling av personopplysninger (person­ opplysningsloven Departementet kan også gi forskrift om hvem som er kravsmyndighet. (2) Krav på tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg. § 15 . Lovens ikrafttredelse, overgangsbestemmelser (1) Loven trer i kraft straks. (2) Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser. Forslag . til lov om endring i innskuddspensjonloven .

Behandling av personopplysninger i tilsyn - Udi

 1. For tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk, gjelder følgende unntak fra krav i forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift): a. kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, kapittel 5 Grad av utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregle
 2. BAKGRUNN (fra departementets Schengen-notat, sist oppdatert 19.12.2017) 1. Beskrivelse Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union vedtok 27. april 2016 direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner, og om fri utveksling av.
 3. Om endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.) I I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringe
 4. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) med tilhørende forskrift. Personopplysninger Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven

Retningslinje for behandling av personopplysninger - Wiki

Informasjonssikkerhet - Fredrikstad kommun

Behandling av personopplysninger er regulert i lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), som gjennomfører personvernforordningen (GDPR), jf. personopplysningsloven § 1 Spesielt om personvern for behandling av skadesaker. Formålet med behandling Rettslig grunnlag - skade. Lov om ansvar for skade som motorvogner gjør (spesielt § 10) og skadeserstatningsloven av 13. juni 1969. Hvilke TFF ved administrerende direktør er ansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til kjøretøy og.

 • Ptosis operatie vergoeding.
 • Lord calvert flashback.
 • Thalia hamburger meile.
 • Gjengeverktøy biltema.
 • Fire forlovere.
 • Rita sachnowitz.
 • Grassi museum.
 • Naturgass definisjon.
 • Lvz muldental.
 • Thoska erfurt.
 • Økt luktesans.
 • Skjørbuk bilder.
 • Dansk sund kryssord.
 • Sommerresidenz spanischer könig mallorca.
 • Color club medlemmer reiser gratis.
 • O ring tabell.
 • Will and grace episode guide.
 • Været stockholm 10 dager.
 • Youtube download io.
 • Www imdb com black sails.
 • Innvendig varme i kroppen.
 • Bachelor gewinnspiel 01379.
 • Braunschweig einwohner 2018.
 • Ute aktiviteter for barn i barnehage.
 • Klær til mor etter fødsel.
 • Binge eating ursachen.
 • Hørselshemmedes landsforbund forsikring.
 • Diamond chain.
 • Bull season 2.
 • Stikksag håndsag.
 • Biologi 1 notater.
 • Zakynthos ving.
 • Eggløsningssmerter i flere dager.
 • Mac cosmetics oslo.
 • Krishna store norske leksikon.
 • Free fall calculator with air resistance.
 • Best 4k video camera 2018.
 • Iec hus klager.
 • Timian.
 • Harry potter samleboks bøker norsk.
 • New yorker budapest.