Home

Hva er årsmelding

Årsrapport - Wikipedi

Årsmøte - Batterie

Datatilsynets årsmelding oppsummerer året som gikk. Der kan du blant annet lese om hvordan vi jobber, hva som rører seg på personvernfeltet innen ulike sektorer og hvilke fremtidsutfordringer Datatilsynet ser. Her er en smakebit Årsmelding - 2017. Innhold. 2017 kort oppsummert; Organisasjonen. økonomi Samfunnsoppdraget. Et av de viktigste verktøyene våre for å styre produksjonen vår, er tegntelleren som overvåker hva som er blitt gjort og hva som skal betales for det

A-meldingen - Skatteetate

Som en del av årsregnskapet må styret legge frem sin årsberetning for aksjonærene på generalforsamlingen. Her får du en oversikt over de krav som stilles til årsberetningen for såkalte små foretak. Her er også et eksempel på en årsberetning som oppfyller lovgivningens mistekrav til årsberetninger. Alle aksjeselskaper (og også andre regnskapspliktige foretak) må innen 6 [ Hvem, hva, hvordan? Hvem skal lese årsrapporten? Hva skal den inneholde? Hvordan jobber du for å få den ferdig - og for å distribuere den? Spørsmålene er kanskje mange, her får du (noen av) svarene. Hvem skriver du årsrapporten for? Definer mottaker. Start med å definere hvem årsrapporten er for Hva er en forening? Sist oppdatert: 29. november 2019 . En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art. Skal foreningen eller laget for eksempel. Derimot skal vi gjengi hva forskere flest er enige om - eventuelt hva de er uenige om der det er relevant for basisomtalene vi gir. Vårt innhold bygger på forskningsmetode. Om forskningsbasert kunnskap virker kontroversielt eller ikke, Store norske leksikons årsmelding for 2015 (PDF) Sist oppdatert sement - odontologi:. Vi er godt rigget til hva som måtte komme, og vi gleder oss til å forhåpentligvis begynne å bruke julegavene den 26. mai 2018. Last ned: Datatilsynet årsmelding for 2017 (pdf) Datatilsynets årsrapport med årsregnskap til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2017 (pdf

Hva er årsmelding? En årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. Dere kan velge om årsmeldingen skal gå fra kalenderår til kalenderår eller om den skal gå fra årsmøte til årsmøte Hva er en årsmelding? En årsrapport eller årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. Hvorfor skal vi ha det? Årsmeldingen forteller nye og gamle medlemmene hvilke aktiviteter organisasjonen har hatt og hva styret har arbeidet med. De som ikke deltar i aktivitetene,.

Årsmelding Vår nettside bruker cookies slik at vi kan gi deg en bedre tjeneste. Karrieretrondelag.no bruker cookies for trafikkmåling og optimalisering av innhold Årsmelding er en årlig rapport som inneholder følgende informasjon om et foretak: . Årsregnskap; Årsberetning; Rapporten er en melding om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått Hva er problemet? Hvem kontakter dere? Veiledning om hvordan skjemaene skal fylles ut. Barnehagene kontakter kommunen. Kommunen kontakter Fylkesmannen i deres fylke: Brukerstøtte til BASIL, f.eks. brukernavn og passord. Barnehagene kontakter kommunen. Kommunen kan kontakte IST på e-post basil@ist.com eller telefon 932 39 07

Årsmeldinger Årsmelding NDLA 2018 Årsmelding NDLA 2017 Årsmelding NDLA 2016 Årsmelding NDLA 2015 Årsmelding NDLA 2014 Årsmelding NDLA 2013 Årsmelding NDLA 2012 Årsmelding NDLA 2011 Årsmelding NDLA 2010 Rapporter Evaluering av NDLA 2009 (Rambøll-rapporten) Pressemelding NDLA 2009 om Rambøll-rapporten Brukerundersøkelse naturfag 2009 Brukerundersøkelse NDLA 2013 (Athenae. Årsmeldinger. Her finner du årsmeldinger fra Granskingsutvalget. Mellom 2014 og 2018 ble utvalgets virksomhet kun rapportert gjennom felles årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene

Brukernes synspunkter på hva som er viktig for en vellykket behandling og rehabilitering skal innhentes og journalføres. «Hva er viktig for deg?». Svaret bør gi sterke føringer for hva som tilbys. Akuttmottaket Også i 2016 har vårt kontor mottatt saker som omhandler den gitte behandlingen ved sykehusets akuttmottak Vedlegg: Årsmelding 2017, sykehuslegene i mange tilfeller har ulik forståelse av hva som er nødvendig informasjon i en henvisning. Halvparten av sykehuslegene i utvalget opplever jevnlig at det ikke kommer klart fram av henvisningen hvorfor pasienten ha Årsmelding. Årsmelding 2004; Årsmelding 2005; Årsmelding 2006; Årsmelding 2007; Årsrapport 2013; Årsrapport 2014; Strategier for barnevernet. Journalisthåndbok for barnevernet; Kvalitetsutviklingsprogrammet - Bufetats Strategi 2018-2020; Når journalisten ringe

krevende. Det er derfor viktig for Frogn kommune å benytte de nasjonale føringer og fellesløsninger som utvikles for det offentlige. Eksempler på fellesløsninger som nylig er tatt i bruk eller som er under etablering er KomUt, Digifin, Digisos, eHelse.no, eSignering og SvarInn. I 2018 er det er etablert en verktøykass Årsmelding og årsregnskap Lytt til teksten Stopp avspilling Årsmeldingen forteller hva kommunen har gjort innenfor ulike virksomhetsområder i året som er gått

Hva er en datahåndteringsplan; Personidentifiserbare data; Kontroll av anonymitet; Finne data . (En del datakilder er fremdeles ikke lagt inn) DBH . DBH; Om DBH; Referansegruppen; Arbeidsgrupper; Kontakt oss; About DBH; Årsmelding 2018 | Annual report 2018 . Tidligere årsmeldinger. Årsmelding 2017; Årsmelding 2016. Foreningen bør skrive protokoll (referat) fra årsmøte. Årsmøteprotokollen er et viktig dokument som viser hvilke saker som er diskutert og eventuelt vedtatt. I tillegg til at protokollen er viktig for medlemmene, er det også et viktig dokument i forbindelse med dokumentasjon av opplysninger dere melder til oss Årsmelding 2018 ÅRSMELDING 2019 Kompetansenett Agders formål er å være en arena for kvinner som «vil noe», og bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av nettverkets medlemmer Det er opp til rådet selv å bestemme hvor ofte det skal ha møter, blant annet vurdert ut ifra antall saker rådet har på arbeidsplanen i den perioden rådet er oppnevnt. Rådet skal ha møte hvis minst ett av vilkårene under er oppfylt (kommuneloven § 11-2): Rådet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det Nå er tiden kommet for å levere en kort rapport fra året som har gått. NLM ung og NLM håper at alle våre fellesskap bruker litt tid på å levere inn en årsmelding for 2019

Altinn - Årsberetnin

 1. Hva er karriereveiledning? En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke styrker og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet
 2. Denne nettsiden er mest for barn og unge som vil vite mer om hva Sivilombudsmannen gjør og hva som skjer når forebyggingsenheten kommer på besøk til en institusjon. Her kan du også lese rapportene vi skriver etter besøk, finne kontaktinformasjon og se hvem som jobber i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
 3. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.
 4. Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15. 23 12 00 40 E-post Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer gjennom forebygging , lokalt arbeid , politisk påvirkningsarbeid og støtte til forsknin
 5. Det er flere måter å måle dette på, men en av parameterne, er registrering av aktivitet i faktiske tall. 2015 er nok et år Ungt Entreprenørskap Finnmark kan legge bak seg med visshet om at entreprenørskapsaktiviteten gjennom våre tilbud i Finnmark har økt

Hva er A-melding? - Vism

Som en del av dette arbeidet ble en rekke kommunale tjenestesteder innkalt til komiteen mandag 8. mai for å gjøre kort rede for en del problemstillinger. Bystyrekomiteene kommer med sine merknader til kommunens årsmelding i juni. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret som vedtar årsmeldingen i sitt møte 21. juni Årsmelding 2018 Hva er miljøløftet Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og den nye bompengepakken. Hovedmålet for Miljøløftet er nullvekst i personbiltransporten. Veksten i persontransport i Bergen skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange

Hva er årsrapport? - Vism

Årsmeldinger Datatilsyne

Årsmelding - 2017 - Om Store norske leksiko

Setesdal Austhei-forskning — Villrein

Vestbø mener lanseringen av årsmeldingen er et høydepunkt hvert år, for den viser hva NFFO har gjort og gir de beste begrunnelsene for hvorfor foreningen i det hele tatt finnes. - Det er gjennom årsmeldingen vi rapporterer på hvordan punktene i handlingsprogrammet er fulgt opp. Det er viktig å synliggjøre så tydelig så mulig hvordan disse tingene henger sammen Rapportering av årsmeldingsskjema for 2019. Barnehager kan starte rapportering av årsmeldingsskjema 2. desember. Du finner mer om rapportering av årsmeldingsskjema her. Rapporter og statistikk fra BASIL finner du i rapportportalen: basilrapport.udir.no (for påloggede brukere) ÅRSMELDING 2014 NFF og Det faglitterære fond . Oversikt over noen samarbeidende organisasjoner med forkortelser som er omtalt i årsmelding og handlingsprogram: for er det i så fall slik? Hva gjør dette med bokproduk-sjonen her til lands? Hvilke bøker selger, og hvor leng dette er et uttrykk for en ny trend eller om det er en tilfeldig variasjon i klageinngangen. Et annet utviklingstrekk er at utvalget avgir uttalelser om god dommerskikk i flere saker. I domstolloven § 236 tredje ledd er det bestemt at utvalget kan gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk, uten at dommeren ilegges disiplinærtiltak

Toril Ivarsøy er medlem i FFTAs nasjonale styre fra mars 2016-mars 2018. XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet) Lokallagets økonomi blir tatt opp som egne saker på Årsmøtet, men generelt kan vi si at lokallagets økonomi er god og i liten grad setter begrensninger på aktiviteten Årsmelding 2019. Årsmelding 2018. Årsmelding 2017. Årsmelding 2016. Årsmelding 2015. Årsmelding 2014. Hva vil du prate med oss om? Sparing/plassering. Lån/finansiering. Forsikring. Daglig bruk. Har du spørsmål om kundeforholdet ditt er det fint om du sender oss en melding i nettbanken Regnskap og årsmelding er en viktig del av kommunens plansystem. I årsmeldingen vurderes tjenesteproduksjon og aktiviteter i forhold til målene som er vedtatt i økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2020 Årsmelding 2017 Horten kommun Halden kommunes årsmelding gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år. Vedtatte årsmeldinger kan du se her. Den nyeste årsmeldingen: Årsmelding 2018.pdf. Eldre årsmeldinger: Årsmelding 2017.pdf. Årsmelding 2016.pdf. Årsmelding 2015.pd

Årsberetningen - hvilke krav stilles? - Jusstorge

Video: Hvordan skrive en god årsrapport? - HvabeHage

Hva er en forening? Brønnøysundregistren

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år (faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag). Fristen kan ikke fravikes Årsmelding 2018. Propaganda. Episode 5 (S1) Related articles . Propaganda ordspill. Propagandatest. Virkemidler. Norsk propaganda under Andre Verdenskrig. Hva er propaganda? Propaganda: nettressurs. Rømlingen, transkripsjon. Nettomvisninger. Episode 2 (S3) Episode 1 (S3) Alle rettigheter tilhører Justismuseet Theme by Colorlib Powered by. Hva er greia med klima? av Ole Mathismoen og Jenny Jordahl er gitt ut på Ena forlag. Her finner du formidlingstips er frampå. Les hva ordfører og rådmann mener om hva vi utrettet i 2015. Nes er - og skal fortsatt være - en god kommune å bo i for liten og stor. Årsmelding 2015 3 5 6 7 lavinntektskommune framover vil legge Vurdering av Bilder i årsmeldingen er fra Nes kommunes bildearkiv Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge. Foreningen ble opprettet i 2004 og har som formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge som destinasjon tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet

Resultatet er noe bedre enn tidligere når det gjelder skoleverket, men andelen ligger fortsatt lavere enn hva som er ønskelig. Det er grunn til å merke seg at både styrere og skoleledere i kapittel 4 har fått svært god uttelling i de lokale pottforhandlingene Her finn du Sjøfartsdirektoratet sine årsmeldingar, fråsegner og årsrapportar. Årsmeldingane frå og med 2001 til og med 2012 er lagde ved komplett, medan årsmelding frå 2000 er eit samandrag ÅRSMELDING 2015. 2 TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE av hva som er god dommerskikk er etiske prinsipper for dommeradferd, vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen et viktig redskap for Tilsynsutvalget.

Hva er barnevernet? Oppvekst. Oppvekstrapporter; Barnefattigdom; Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no. Årsmelding 2004. Årsmelding. Årsmelding 2005. Årsmelding. Årsmelding 2006. Årsmelding. Årsmelding 2007. Hva gjør ASVLs medlemmer? Strategi 2019-2021 ; Fakta og tall ; ASVLs vedtekter § 1. Formål § 2. Medlemskap § 3. Medlemmenes plikter og rettigheter § 4. Landsmøte § 5. Styret § 6. Distriktsforeninger § 7. Kontingenten § 8 En gruppe med tillitsvalgte fra alle nivå fikk i oppdrag å lage en rolle- og funksjonsbeskrivelse for Utdanningsforbundets fylkesstyrer. Nå er rapporten ferdig Hva er normalitet, hva inngår i forsørgerplikt og hva er det kommunale tjenesteapparatet pliktig til å bistå med? Årsmelding 2017 startet slik: Klimaendringene gir og utfordringer på skogsveiene, og vi har de siste årene hatt store skader på mange skogsveier i Drangedal

Årsmelding 2016. Hva jobbet KS-K med i 2016, og hvilke kommuner og fylkeskommuner jobbet vi med? Hvilke fortellinger vil vi formidle fra 2016? Hva er de økonomiske nøkkeltallene Hva er en allmenning? Årsmelding; Personvernerklæring; Informasjonskapsler; Vegdatabasen er oppdatert. Mandag 3. Februar 2020. Med snøen som kom før helga ble også føret bedre, og vi har derfor åpnet noen av de stengte vegene igjen. Oversikten over åpne og stengte veger finner du i kartet vårt 10.2.2 Årsmelding. En årsmelding kan være et godt redskap for fjellstyrene i flere sammenhenger. Fjellstyrer som lager årsmeldinger vil for egen del ha en oversikt over aktiviteten og de disposisjoner som ble gjort inneværende år

Årsmelding - 2015 - Om Store norske leksiko

 1. ium og plast er materialer som kan resirkuleres igjen og igjen
 2. Årsmelding 2016 Fjoråret bød på flere krevende hendelser, mange komfyrbranner og en rekke jubileer. Les mer om hva året inneholdt for Bergen brannvesen, Samnanger brannvesen og Osterøy brann- redning i årsmeldingen for 2016
 3. I vår årsmelding finner du ut hva! Det har vært god aktivitet i Bergensregionen i 2018, og optimismen er for fullt tilbake i næringslivet. Det har medført økt sysselsetting, inngåelse av nye kontrakter i våre store næringer, og aktivitet tilbake på normalt nivå etter motbakkeårene på Vestlandet fra 2014-2017, skriver Bergen Næringsråds styre i sin melding

Årsmelding for 2017 Datatilsyne

Årsmelding for Rotaryåret 2017 - 2018, Distrikt 2290 Org.nr. 992197544 Årets RI president Ian H. Riseley valgte som motto: Rotary: Making a Difference Når RI presidenten valgte dette som motto tok han utgangspunkt i at Rotary ikke er definert som hva Rotary er, men hva Rotary gjør. Vi svarer p ÅRSMELDING 2014 Foto: Bamble kommune. Bildene i årsmeldingen er tatt av Per Flåthe og ansatte i Bamble kommune. Er du i tvil om hva du bør gjøre, ta kontakt direkte med vakthavende i teamet. Her får du snakke med dyktige fag-personer som kan gi deg råd og veiledning Årsmelding 2016. Laget har 94 medlemmer per 1. januar, som er likt antall medlemmer siden 1. januar 2015. Noen av disse er husstandsmedlemmer som har bostedsadresse utenfor Fra Naturvernforbundet kom Audun Randen Johnson, Energi- og klimarådgiver, som snakket om - Hva står på spill for oss med klimaendringer? Hvordan rammer det. Årsmelding 2017 . Årsmelding 2016 . Årsmelding 2015 (34kb) Årsmelding 2014 (95kb) Årsmelding 2013 (91kb) Årsmelding 2012 (19kb) Årsmelding 2011.pdf (1915kb) Årsmelding 2010.pdf (719kb) Årsmelding 2009.pdf (916kb) Årsmelding 2008.pdf (68kb) Årsmelding 2007 (54kb

Hva er Oslo Museum? Stiftelsen Oslo Museum ble etablert i 2006 som en sammenslutning av Bymuseet, Teatermuseet og Interkulturelt Museum, og er et kulturhistorisk museum for temaer som Oslos historie, teaterhistorie og kulturelt mangfold i Norge. Arbeidermuseet ble opprettet i 2013 som en del av Oslo Museum Det er i hovedsak to måter å utnytte Framsikt til å publisere selve analysen. Det ene er at å bruke funksjonaliteten for dokumenteksport i løsningen, det andre er å eksportere de enkelte indikatorer og oversikter inn i allerede eksiterende maler for årsmelding eller årsrapport Når du gir til Frelsesarmeen så støtter du mennesker som trenger hjelp - som rusavhengige, barnefamilier i knipe, ettersøkelsesarbeidet, minstepensjonister og innsatte i norske fengsler Sykefraværet er økt fra 5,2 i 2005 til 7,2, % i 2006. Lederne, AMU og HMS-utvalgene har hatt fokus på sykefraværet og det er utført en analyse i alle avdelinger og seksjoner med høyt fravær. IA avtalen er godt innarbeidet og oppfølgingen av langtidssykemeldte er god innen alle enhetene i Regionen < Tilbak 1. Hva er ditt yrke? 2. Hvor lenge har du/dere vært skogeier(e)? 3.smaalenene Hva har forandret seg mest med å være skogeier fra du / dere overtok / kjøpte skogen frem til i dag? 4. Hva er det beste med å være skogeier anno 2017? 5. Hvorfor er du andelseier i Viken Skog? 6. Hva mener du er den største fordelen me

Årsmelding - Frivillighet Norg

Barnehage - Bevaring og kassasjon Barnehage - Bevaring og kassasjon Hva er bevaring? Hva er kassasjon? Hva sier lovverket om bevaring og kassasjon? BK-plan barnehage BK-plan barnehage Tjenestetilbud, planer, rutiner, rapporter og evalueringer, samarbeid mellom enhetene, jf. opplæringslova kap. 13. Barnehag ÅRSMELDING VERGEMÅL 2019 5. og av vergene, og målet er å finne ut hva personen ønsker og trenger. På denne måten ivaretas selvbestemmelsen, men selv-bestemmelse er ikke alltid enkelt. Det er mange mekanismer som kan påvirke den andres uttrykte valg 4 ÅRSMELDING 2018 • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland Johan H. Andresen, Leder for Etikkrådet av Finansdepartementet i 2004 for å bidra til at Norges oljeformue ikke er investert i selskaper Både Paris-avtalen og stadig skiftende kvoteregimer gjør hva som er atferdsbaserte normbrudd, til bevegelige mål

Årsmelding - For distriktsavdelinger - For tillitsvalgte

ÅRSMELDING LØKENÅSEN SKOLE 2018 2 Innholdsfortegnelse Det er hva vi tilfører i løpet av ungdomsskoleløpet som er av betydning. Elevens læringsutbytte og faglige utvikling må være i fokus. Nasjonale prøver, som gjennomføres tidlig på høsten på åttende trinn,. Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 16 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Les mer om hva vi gjør for å stryke samvirkebedriftene

Årsmelding - karrieretrondelag

 1. Årsmelding 2017 4 5 LEDER Favne vidt og lodde dypt - det er vår ambisjon når repertoaret på National- theatret skal planlegges. hva nå? Norge er i verdenstoppen når det gjelder arbeidslivsvilkår og likestilling, og vi har et tilsynelatende likestilt samfunn
 2. Årsmelding 2017 KUNNSKAPSSENTER FOR UTDANNING BESØKSADRESSE: Drammensveien 288, Kunnskapssenterets primære oppgave er å produsere, samle, syntetisere og spre forskningskunnskap om ulike problemstillinger i er det store likhetstrekk i hva som skjer i pedagogiske relasjoner mello
 3. årsmelding 2018. Brannsjefens kommentar Bergen brannvesen får stadig mer å gjøre. En stigebil i dag er ikke hva den en gang var - med ny, romslig og fleksibel kurv.

Årsmelding - Jusleksikon

 1. ÅRSMELDING 2015 SIDE 4 Årsregnskapet og årsmeldingen gir en beskrivelse av hva Randaberg kommune ga av tjenester i 2015 og hvordan disse er finansiert. Randaberg kommune har for 2015 samlet årsmeldingen og årsregnskapet i ett dokument som samlet skal gi et helhetlig bilde av den kommunale virksomheten i 2015
 2. 5.2.2 Hva er gjennomført..13 5.2.3 Videre arbeid årsmelding og strategisk plan for Grenlandssamarbeidet. I tillegg behandles resultatene av utredningene i de interkommunale prosjektene i by- og kommunestyrene, der dette er nødvendig eller anses hensiktsmessig
 3. Lånegjelden er betydelig lavere landsgjennom‐ snittet, og gjenspeiler samtidig hva handlingsrommet er. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt i en egengodkjent årsoversikt for verne‐ og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet er i 2018 redusert med 1,0 % til 6,2 %. Kommunen er 1 % lavere en
 4. Hele byens museum - byens eget museum. Her kan du lese strategisk plan for Oslo Museum 2016-2020 [Pdf] «Vi på Oslo Museum er glad i Oslo. Vi verdsetter byens særpreg og store mangfold av mennesker

Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommune

Hva skjer? Gudstjeneste for små og store. Søndag 7. juni er det gudstjeneste med liturgi og salmer som er gjenkjennlig for aldersgrupper. Les mer Les årsmelding for 2019. 2019 var ett år med stort konfirmantarbeid, mange babysangare og mye annet flott i Fornebulandet menighet Årsmelding 2018.pdf (459,25 kB / PDF) Årsmelding 2017.pdf (637,16 kB / PDF) Årsmelding 2016.pdf Hva ble vektlagt i de ulike sjømatmarkedene i 2019? er en liten tekstfil som en nettside spør nettleseren din om å lagre på PC-en eller din mobile enhet

Rapporter og strategier Om NDL

I løpet av året er det to hoved rapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august (tertial rapportering). Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, anvendelse av midlene Her finner du våre årsmeldinger samt årsrapporter til Miljøverndepartementet. Årsmelding 2018 (5MB) Eldre årsmeldinger. Årsrapporte

Årsmeldinger - Etikko

Hjertelinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Hjertelinjen er åpen mandag til fredag kl. 10-14. 23 12 00 50 E-post Få råd fra fagfolk om demens Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15. 23 12 00 40 E-pos Sunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018. I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt. Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon Sarpsborg krisesenter er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som har, eller har hatt, problemer relatert til vold. Dette kan også innebære trusler, overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen problematikk som gjør at du har behov for råd, hjelp og praktisk bistand her hos oss

 1. Det er et upresist spørsmål, fordi det avhenger selvsagt av hva du skal gjøre. Det er stor forskjell på om du er ingeniør i Aker, lærer på barneskolen, eller heter Elon Musk. Sistnevnte er eier av blant annet el-bilprodusenten Tesla Motors, og sies å jobbe så mye som 100 timer per uke
 2. Årsmelding 2017 Vedlegg 1: Statistikk Sarpsborg krisesenter - et sted for positivt endringsarbeid 14.05.2017 . Side 2 av 23 Det er liten forskjell mellom årene hva som er inntekstgrunnlaget for brukerne. For ca 60% av brukerne har inntektskilden vært stønad, trygd,.
 3. Utviklingen i første kvartal 2020 er preget av et kraftig fall i finansmarkedet, som følge av korona­ viruset. Vi ser at investeringsmodellen fungerer godt både i oppgangsperioder og når store uventede børsfall inntreffer. Årsmelding 201
 4. Motta nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid
 5. Dette er i stor grad en historie om hva som var grunnlaget for og kjernen i denne organisasjonsformen, hvordan den utviklet seg og hvorfor man forlot den, sier Harald Espeli. ÅRSMELDING.
 6. Årsmeldingene gir en oversikt over hva Naturvernforbundet i Telemark har arbeidet med i året som gikk. Årsmeldingen legges fram som et forslag til årsmøtet av fylkesstyret, og årsmøtet vedtar årsmeldingen med eventuelle endringer. Årsmeldingen vil omtale Naturvernforbundet i Telemark sin virksomhet på alle plan, og deriblant gi en oversikt over hvilke uttalelser og mediautspill som.
 7. Psykoanalyse er en teori om menneskelig utvikling, om personlighetsdannelse og psykopatologi. Sentralt i dette står betydningen av det ubevisste. Den psykoanalytiske metode ble utviklet rundt århundreskiftet og er en dyptgripende, veletablert behandling for psykiske lidelser. Psykoanalysen har også gitt viktige bidrag til forståelsen på områder som kunst, kultur, sosialantropologi og.
Har du ledige næringslokaler? - Ås kommuneHøring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder iHva gjør du med de gamle sedlene?Tandbergløkka til Nordre Follo - Ås kommune

NIM i samfunnet NIM er Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI) NIM er et uavhengig, offentlig organ, som er organisatorisk underlagt Stortinget NIMs oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge NIM ble opprettet ved lov 22. mai 2015 NIM arbeider på systemnivå og er ikke et klageorgan nim_norge norges institusjon fo Lovdatas årsmelding 2017. Det er brukerne våre opptatt av, hva enten de er profesjonelle og abonnerer på Lovdata Pro eller enkeltmennesker som benytter alle våre gratistjenester på Lovdata.no. Som stiftelse er Lovdata forpliktet til å forvalte kapitalen på en god måte og balansere risiko og avkastning Årsmelding for 2012 3. Årsmelding for 2012 4. Forord (NDLA) har lærere fra hele landet, som redaktører og bidragsytere, tatt del. Lærere vet best hva som trengs av læremidler til sin egen undervisning. Lærerne og NDLA er gode bestillere som vet hva vi vil ha - og som bruke

 • Hvor lang tid tar det å tine et lammelår.
 • Jennifer rostock alben tracklist.
 • Rune keyboard.
 • Tomatplante inne.
 • Praktisk liten hytte.
 • Route 66 schild beleuchtet.
 • Den blå planet rabat.
 • Single party biberach.
 • Logg for ølbrygging.
 • Shania twain tour europe.
 • Notdienst apotheke kalkar.
 • Carlings nettbutikk norge.
 • Journal min.
 • Fn avtaler.
 • Les cathédrales de rouen claude monet.
 • Nick jr program tv.
 • Hvor mange blir gravid på andre forsøk.
 • Öamtc fahrsicherheitstraining führerschein.
 • Westfalenpost menden kontakt.
 • Hinterm horizont noten.
 • Senkesett caddy 4motion.
 • Einbauküchen gebraucht zu verschenken.
 • Kjæreste ringer.
 • Kafeer fredrikstad.
 • Makadam i säck.
 • Kinetisk energi fysikk 1.
 • Hivju far.
 • Alfabeto romano letras.
 • Can t find bluetooth headset windows 10.
 • Playerunknown's battlegrounds unreal engine 4.
 • Rottweiler aleman.
 • Cassava.
 • Zahnärzte braunschweig.
 • Spathiphyllum kochii.
 • Trekantet prisme volum.
 • Bjørn aamodt drammen vgs.
 • Takkekort dåp.
 • De tvende fyr.
 • Zombie cheerleader makeup.
 • Lofus.
 • Ebv schnelltest sensitivität.