Home

Forskrift til skatteforvaltningsloven

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) - Lovdat

Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) Kapittel 6. Bindende forhåndsuttalelser § 6-1. Bindende forhåndsuttalelser. A. Bindende forhåndsuttalelser etter skatteforvaltningsloven § 6-1 første ledd § 6-1-1. Hvem som avgir bindende forhåndsuttalels (1) Nemndas leder organiserer nemnda i avdelinger. Det skal være flere avdelinger med tre medlemmer (alminnelig avdeling) og minst én avdeling med fem medlemmer (stor avdeling) Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet; Endring av vedtak 16. september nr. 1067 om delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet om å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven Høring - Forskrift til lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Publisert: 29.04.2016; Avgitt 29.04.2016; Skattedirektoratet sender på høring forslag til forskrift til lov om skatteforvaltning. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv I medhold av skatteforvaltningsloven § 8-11 og forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-11 skal selskap eller innretning levere melding med opplysninger om transaksjoner og mellomværender med nærstående foretak

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres følgende endring: § 8-4-2 første ledd skal lyde: (1) Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter skattleggingsperioden, med unntak av følgende avgifter, de Vi viser til høringsbrev av 29. april 201 6 vedrørende forslag til forskrift til skatteforvaltningsloven . Saken er behandlet i Regnskap Norges fagutvalg. Regnskap Norge vil innledningsvis uttrykke støtte til at forskriftsbestemmelser til skatteforvaltningsloven samles i egen forskrift, og at forskriften får samme oppbygging som loven I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven Tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5-16, og etter skatteforvaltningsloven § 14-1for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven kapittel 7 og §§ 8-2, 8-6, 8-8, 8-9,. utgangspunkt skal således alle bestemmelsene til utfylling av skatteforvaltningsloven tas inn i skatteforvaltningsforskriften. Et unntak gis til skatteforvaltningsloven § 9-8. I medhold av lovens § 9-8 kan departementet gi forskrift om takseringsregler for formues-, inntekts- og fradragsposter som m Skattedirektoratet sender på høring forslag til forskrift til lov om skatteforvaltning. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv

Skatteforvaltningsloven - regjeringen

 1. Endring av vedtak 16. september 2016 nr. 1067 om delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet om å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven
 2. tvangsmulkt jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Søknad om utsettelse med innlevering av skattemelding etter forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-2-5 må sendes skattekontoret i rimelig tid før leveringsfristens utløp. Norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) skal levere RF-1028 «Skattemelding for inntekts- o
 3. Skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd gir hjemmel til å fastsette forskrift om «leveringsmåte for opplysninger» etter lovens kapittel 8. Forskriftshjemmelen er forstått slik at den hjemler adgang til å fastsette forskrift om at skattemeldingen skal leveres på papir eller elektronisk
 4. I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres følgende endring: § 8-4-2 første ledd skal lyde: (1)Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter skattleggingsperioden, med unntak av følgende avgifter, der leveringsfristen er den 18. juni for skattlegginsgsperiodene mars, april og mai
 5. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 femte ledd bruker begrepet «selvangivelse». I skatteforvaltningsloven har dette begrepet blitt byttet ut med skattemelding. Vi bruker derfor begrepet «skattemelding» i det følgende. Kunnskapsdepartementet fastsetter endringer i forskriften etter at høringen her er avsluttet

Høring - Forskrift til lov om skatteforvaltning

 1. § 8-2 (2) Forskrift 16. februar 2001 nr. 155 om selvangivelsesfritak for visse grupper skattytere §§ 2 og 3 § 8-2 (3) Lignl. § 4-2 nr. 3 § 8-2 (4) Forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse § 8-2 (5) Forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse §
 2. Skattedirektoratet kan utlevere disse til offentlige myndigheter dersom det er hjemmel for det. Aktuell hjemmel for utlevering av skatteopplysninger til kommunene er skatteforvaltningsloven § 3-3 (3), jf. forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 3-3-1 (2) bokstav a)
 3. Skatteforvaltningsloven § 2-13 gir hjemmel til i forskrift å bestemme at andre myndigheter enn de som er nevnt i skatteforvaltningsloven kapittel 2, kan utøve myndighet etter loven. Departementet foreslår endringer slik at det for trygdeavgift oppnås det samme skillet mellom materielle regler, forvaltningsregler og betalingsregler som man med skatteforvaltningsloven får for de fleste.
 4. Oversettelse av forskrift til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 5. Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet Forskrift | Dato: 27.04.2020 | Finansdepartementet Fastsatt av Finansdepartementet 27. april 2020 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-15 og skatteloven § 11-20
 6. Det vises til tidligere korrespondanse i anledning deres klage 8. februar 2019 på vegne av det danske selskapet A, senest deres e-post 25. mars 2018. Klagen gjelder den delen av Skatteklagenemndas vedtak 8. mai 2017 hvor selskapet ble ilagt tilleggsavgift med 20 % (kr. 218 267). Selve etterberegningen av merverdiavgift er ikke påklaget hit
 7. Skatteforvaltningsloven (Lov om skatteforvaltning, sktfvl.) trådte i kraft 1. januar 2017 og regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen av skatt.. Skatteforvaltningsloven erstattet Ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk

- Opplysningsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, som driver utleie av arbeidstakere innenfor denne forskriftens virkeområde, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak Skattekontoret hadde avvist en klage over skattefastsettingen fordi de mente at den var mottatt etter utløpet av den absolutte klagefristen på ett år i skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd. Den skattepliktige mente at ettårsfristen var overholdt, og at han hadde rett til å klage til Skatteklagenemnda over avvisningen. Skattekontoret mente det ikke forelå klagerett for dette.

Omfanget av opplysningsplikten var begrenset i forskrift. Ved innføringen av a-ordningen ble den generelle opplysningsplikten for utbetalinger av vederlag for tjenester flyttet til ligningsloven § 5-9, som ble videreført i skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav e. Begrensningene i forskrift ble knyttet til ligningsloven § 5-9 Skatteforvaltningsloven åpner for digital skattemelding. I Stortingets møte 13. desember 2019 ble Skatteforvaltningsloven endret slik at departementet nå har hjemmel til å fastsette forskrift om at skattemeldinger skal gis på et standardisert digitalt format Fag; Skatteforvaltningsloven åpner for digital skattemelding. I Stortingets møte 13. desember 2019 ble Skatteforvaltningsloven endret slik at departementet nå har hjemmel til å fastsette forskrift om at skattemeldinger skal gis på et standardisert digitalt format

(4) Skatteforvaltningsloven §§ 14-8 til 14-11 gjelder tilsvarende så langt det passer. Skatteforvaltningsloven §§ 14-1 til 14-7 kommer ikke til anvendelse ved behandlingen av saker etter loven her. (5) Departementet kan gi forskrift om administrative sanksjoner (4) Skatteforvaltningsloven §§ 14-8 til 14-11 gjelder tilsvarende så langt det passer. Skatteforvaltningsloven §§ 14-1 til 14-7 kommer ikke til anvendelse ved behand-lingen av saker etter loven her. (5) Departementet kan gi forskrift om administrati-ve sanksjoner. §13 Straff Straffeloven §§ 378 til 380 om skattesvik gjelder til I høringsnotat av 23. desember 2003 om utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehager, vises det blant annet til friplass med hjemmel i barnevernloven. Bestemmelsen berører ikke ordninger for fritak og moderasjon etter annet regelverk. Departementet har oppfordret kommunene til å videreføre slike ordninger, jf. Prop.1 S (2014-2015) N. om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) I I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) gjøres følgende endringe leveres skattemelding jf. forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-2-4. Aksjonærregisteroppgaven. Alle norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og sparebanker skal levere Aksjonærregisteroppgaven 2017 (RF-1086). Nærmere informasjon om oppgaven er gitt i rettledningRF-1087, og på www.skatteetaten.no

(4) Virksomheten må oppfylle pålagt opplysningsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. (5) Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak Skatteforvaltningsloven §§ 14-1 til 14-7 kommer ikke til anvendelse ved behandlingen av saker etter loven her. (5) Departementet kan gi forskrift om administrative sanksjoner. § 13 . Straff . Straffeloven §§ 378 til 380 om skattesvik gjelder tilsvarende for den som motta d) Arbeidstakeren skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) på skjema RF1199 i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. For nærmere informasjon om rapportering etter skatteforvaltningsloven § 7-6, se skatteetaten.no. Det er ikke meldeplikt til Aa-registeret for frilansere eller selvstendig næringsdrivende L. om endringer i skatteforvaltningsloven I I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjøres følgende endringer. Forslaget ble vedtatt 12. desember 2018 13:24. Departementet kan gi forskrift om utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter i deres interesse,.

Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-4

Forslag til lov om endringer i skatteforvaltningsloven ; Forslag Departementet kan gi forskrift om utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter i deres interesse, blant annet om hvem det skal utleveres opplysninger til, hvilke opplysninger som kan utleveres,. Forslag til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Forslag til lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier; I Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf krav om andre rapporteringer i henhold til andre regler, f.eks.skatteforvaltningsloven, ligningsloven, folketrygdloven, foretaksregisterloven, enhetsregisterloven, merverdiavgiftsloven, folkeregisterloven. I tillegg til dette finnes mer bransjespesifikke krav som for eksempel forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser og i renholdsbransjen Forskrift om særavgifter (særavgiftsforskriften) Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften), § 8-4. Skattemelding for særavgifter Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk (engrosforskriften Skatteforvaltningsloven; Merverdiavgiftsloven; Skatteklagenemnda; Eksterne lenker . LOV-2016-05-27-14: Lov om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven) (Lovdata.no) FOR-2016-11-23-1360: Forskrift til skatteforvaltningsloven (Skatteforvaltningsforskriften) (Lovdata.no) LOV-2005-06-17-67: Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.

Forskrift til bokføringsloven God bokføringsskikk Skatteloven Fin.dep forskrift til skatteloven Skt.dir. forskrift til skatteloven. Merverdiavgiftsloven. Forskrifter til mva-loven Regnskapsloven Forskrifter til regnskapsloven Skattebetalingslov Forskrifter til skattebet.loven Yrkesskadeforsikringslov Skatteforvaltningsloven Foretaksregisterlove Forslag til lov om endring i a-opplysningsloven ; Forslag til lov om endringer i skatteforvaltningsloven ; Forslag til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven

Denne bør stå i forskrift på samme måte som fristen for å levere andre meldinger etter skatteforvaltningsloven kapittel 8. Det er gjort rede for bestemmelsenes innhold i Prop. 120 L (2015 - 2016) punkt 5.2 og kapittel 6 Dette temaet behandles i oppgaven da den norske skatteforvaltningsloven er ny. Loven ble innført med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Den erstatter lignl.4 Paragrafhenvisninger i det følgende gjelder skatteforvaltningsloven der det ikke er sagt noe annet. Nytt med loven er at den skattepliktige har adgang til egenendring

Etter diskusjoner som ble omtalt som krevende av finansministeren, ble ordningen godkjent av ESA fredag 17. april, og regjeringen vedtok samme dag både loven og den tilhørende forskriften som ga tilskuddsordningen sin endelige form (lov av 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og forskrift til utfylling og gjennomføring av lov etter forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-2-5 sendes/leveres skattekontoret i rimelig tid før skattemeldingsfristens utløp. Forhåndsfastsetting . Før et bo sluttes eller selskap eller annen skattepliktig innretning oppløses, skal det leveres skattemelding jf. forskrift av 23.11.2016 nr 1360 til

sto i mvakompensasjonsloven er flyttet til skatteforvaltningsloven med forskrift. En rekke paragrafer i mvakompensasjonsloven er derfor opphevet eller endret. Bl.a. kan nevnes at hjemmelen for at skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon skal attesteres av revisor nå fremgår av skatteforvaltningsloven § 8-7. De nærmer Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) Forskrift til skatteloven - FOR-1999-11-19-1158 FSFIN FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift FOR 1999 11 19 1158. Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradrags poster mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fast- settingen for 2016

Forskrift om endringer i forskrift 21

 1. Høringsuttalelse om skatteforvaltningsloven Finansdepartementet sendte på hørings et forslag på forskrift til ny skatteforvaltningslov. Loven trer i kraft 1.1.2017
 2. Lagmannsretten kom til at Skatteetatens tidsfrist manglet rettslig grunnlag i lov og forskrift. Domstolen så derfor hen til den vanlige regelen om at den næringsdrivende kan endre sitt momsoppgjør til sin gunst innen en 3-års frist (skatteforvaltningsloven § 9-4). Domstolen konkluderte derfor med at justeringsavtalen var gyldig
 3. Skatteforvaltningsloven; Merverdiavgiftsloven; Skatteetaten; Eksterne lenker . FOR-2016-11-23-1360: Forskrift til skatteforvaltningsloven (Skatteforvaltningsforskriften) (Lovdata.no) LOV-2016-05-27-14: Lov om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven) (Lovdata.no) LOV-2009-06-19-58: Lov om merverdiavgift (Merverdiavgiftsloven) (Lovdata.no
 4. Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok Del Den nye håndboken er laget av Skattedirektoratet, og har til formål å bidra til økt likebehandling og å gi en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Obligatorisk faglitteratur. Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Endring av vedtak 16

Skatteforvaltningsloven (lov om skatteforvaltning) av 27. mai 2016 nr. 14 : med endringer, sist ved lov av 19. desember 2017 nr. 128 (i kraft 1. januar 2018) : samt forskrift oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade Der det er aktuelt, må virksomheten sørge for at den oppfyller registreringsplikter i enhetsregisteret , foretaksregisteret , merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

AVedtak til lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1 Lovens virkeområde Loven gjelder for fastsetting av a) skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt) b) skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven. Finansdepartementet sendte på hørings et forslag på forskrift til ny skatteforvaltningslov. Loven trer i kraft 1.1.2017.Trykk for å lese NTL Skatts høringssvar Side 4 2 GJELDENDE RETT 2.1 Skatteforvaltningsloven § 7 -6 (ligningsloven § 5 6) Ligningsloven1 § 5-6 har regler om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Skatteetaten. Reglene er videreført i § 7-6 i skatteforvaltningsloven2 som skal erstatte ligningsloven fra og med 1. januar 2017.3 I dette høringsnotatet refereres det til skatteforvaltningslovens bestemmelse

tvangsmulkt jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Søknad om utsettelse med innlevering av skattemelding etter forskrift til skatteforvaltningsloven § 8- 2-5 må sendes skattekontoret i rimelig tid før leveringsfristens utløp 1 Saksframlegg Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget 21.01.2020 Saksbehandler: Erik Jakobsen Arkivsak: 2020/268 Dato: 14.01.2020 Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringslove Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir

Statsbudsjette

Til stede: Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Utvalg ble enige om prosess for forberedelse til møte. - Høring forskrift til samordningsloven og enkelte andre lover, skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til rette for automatisering av etteroppgjør a til vegmyndigheten der det er hensiktsmessig lovteknisk. Bestemmelsen i § 15 annet ledd oppheves som en følge av dette. 2.2. Merknad til FOR-1966-11-04-4011: Forskrift om plassering av skogsvirke ved riksveg Vegmyndighetene har hjemmel i veglova § 30 fjerde ledd til å gi forskrifter om plassering a

Y. om endringar i skatteforvaltningsloven I I lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning gjer ein følgjande endringar Til gjengjeld har disse sin ordinære adgang til å søke om utsatt frist etter skatteforvaltningsforskriften 8-2-5. Hjemmel:Fastsatt i § 4 i Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-15. Status:Trådte i kraft 27. april 2020 Des. 16. Endr. i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern og forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning fo

Forskrift 1. juni 2013 nr. 565. til SI-loven (SI-forskriften) (SI-forskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1, § 6, § 7 og § 8 580066.book Page 15 Monday, June 11, 2018 10:37 AM. innhold. 15. Oppgaver til kapittel 16. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-2, har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Departementet kan i forskrift fastsette krav til annen gjengivelse

Opplysningsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7−6. Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, som driver utleie av arbeidstakere innenfor denne forskriftens virkeområde, skal i til­legg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene . 2018/4. RS 92 Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger,. Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling Uttalelse - Foreldreutvalg for barnehage, FUB Status Innsendt til Utdanningsdirektoratet skatteforvaltningsloven har dette begrepet blitt byttet ut med skattemelding. Vi bruker derfor begrepet «skattemelding» i det følgende

Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetalin

SAU Alm.del Bilag 161: Forslag til Ejendomsvurderingsloven.docx. 22 § 86. Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves lov om vurdering af landets faste. ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013. Vurderinger foretaget i medfør af Skatteforvaltningsloven (ny) til 33, 34 a, 34 d og 42 eller bestemmelser gitt i medhold av disse, Det følger av lovens § 4 a, med tilhørende Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 6 at: I unntakstilfelle kan kommunestyret.

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift til

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Endring i forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser Opplysningsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6 (Tidligere, nr 5: Rapporteringsplikten etter likningsloven § 5-6.) Departementet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4 Ny skatteforvaltningslov, trer i kraft 1. Januar 2017. Sender du inn omsetningsoppgave for sent, kan du bli ilagt daglige tvangsmulkt. Tvangsmulkt ved forsinket levering Fra 1. januar 2017 vil..

forskrift på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse DinOrdbo

Ny skatteforvaltningslov Av advokat Sverre Olaf Lie solie@eurojuris.no. Sverre Olaf Lie er senioradvokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017 20. november 2017 / i Tilsyn og kontroll / av Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2017 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 21. desember 2016 nr. 1793 skattepliktige, jf. skatteforvaltningsloven § 13-6 tredje ledd. Er vilkårene for å behandle en klage ikke til stede, skal den instans som har avgitt uttalelsen avvise saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-6 annet ledd. I det tilfellet klagen tas til behandling, skal det organ som mottar klagen utarbeide en uttalelse til

De som realiserer andel i selskap som eier alminnelig jordbruks- eller skogbrukseiendom, og andelen er ervervet senest 31.12.1998, vil ved beregningen av skattepliktige gevinsten ha krav på å få inngangsverdien oppregulert etter forskrift FSFIN § 9-3 Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan den daglige tvangsmulkten skal fastsettes. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Skattedirektoratet. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages i samsvar med reglene om klage over enkeltvedtak i skatteforvaltningsloven kapittel 13 Årsaken til navneendringen er at begrepet ligning ikke er videreført i den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. En større endring rent innholdsmessig er at omtale av skatteforvaltningsregler kun omtales i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av de materielle skattereglene forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FLO).39 Forskriften gjelder for (i) statlige myndigheter, (ii) fylkeskommunale og kommunale myndigheter, (iii) offentligrettslige organer og (iv) sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i i-iii, jf. FLO § 3

Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av

Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller rådmannen. Med begrepet bestemmelser i dette reglement forstås lov, forskrift, overordnede planer m.v Regelendringer fra 1. januar 2017 Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2019 Fastsatt av Skattedirektoratet . Selskap med deltakerfastsetting etter skatteloven § 10-40, skal levere selskapsmelding (RF-1215). Deltakerfastsetting gjennomføres når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning o Departementet gir forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette ledd, herunder nærmere vilkår knyttet til selskapet, den ansatte og opsjonen. Departementet viser til forslag til endringer i skatteforvaltningsloven §§ 7-2, 7-10 og 7-11 Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2017 . Fastsatt av Skattedirektoratet . Selskap med deltakerfastsetting etter skatteforvaltningsloven § 8-9. Selskapet skal levere selskapsmeldingen innen utgangen av mai i året etter inntektsåret vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved RS 93/18 Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre 2018/4 RS 94/18 Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i. I årets andre utgave av Pluss handler artiklene om svart økonomi, lønnsforhandlinger, nye regler rundt permittering, bransjestoff og mye mer

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2018 . Fastsatt av Skattedirektoratet . Selskap med deltakerfastsetting etter skatteforvaltningsloven § 8-9. Selskapet skal levere selskapsmeldingen innen utgangen av mai i året etter inntektsåret PS 18/117 Uttalelse til forslag til forskrift om implementering av EUs havneforordning i norsk rett 2009/1861 . Saken gjelder: kommunens syn på forslaget til forskrift om innføring av EUs havneforordning i norsk rett. Forordningen har som formål å legge til rette for at leverandørerav enkelte havnetjenester gi vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven I Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan den daglige tvangsmulkten skal fastsettes. Saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven gjelder så langt de passer ved behandling av klage over vedtak om tvangsmulkt Plikten til å svare naturressursskatt til kommuner og fylkeskommuner følger av lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2. I bestemmelsens første ledd er det fastsatt at eier av kraftverk skal svare naturressursskatt til «de kommunene og fylkeskommunene som er tilordnet kraftanleggsformuen». Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav b med forskrift retter seg bl.a. mot institusjon som driver skolefritidsordning og som mottar betaling for pass og stell av barn der kostnaden gir rett til foreldrefradrag

Saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven gjelder så langt de passer i saker om tvangsmulkt. Fellestjenester knyttet til drift og forvaltning av ordningen ivaretas av Skattedirektoratet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om behandling etter første ledd Ny lov og forskrift om krav til kassasystemer trådte i kraft 1. januar 2017. Loven stiller krav til hvilke kassasystemer leverandørene har lov til å selge. Innen 1. januar 2019 plikter alle næringsdrivende å bruke kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene Høring - forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker. Justis- og beredskapsdepartementet. 21.03.2019. Høring - forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter. Arbeids- og sosialdepartementet. 15.02.2019. Høring - forslag til forskrift om jakt og fangst. Vedtatt. 98 for, 0 mot, 71 ikke til stede 16. juni 2017 16:37. Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag. Les mer om enstemmige vedtak. For Mot Ikke til stede. Arbeiderpartiet (32) Arbeiderpartiet (23

 • Vonovia duisburg silberpalais adresse.
 • Nortraship arkiv.
 • Brygge øl startsett.
 • Arif bbb.
 • Gasthof ritter weilstetten öffnungszeiten.
 • Europeisk genett.
 • Nasenkrebs erkennen.
 • Gutschein mr und lady jeans.
 • Frontier airlines wiki.
 • Mehrzahl von atlas.
 • Perforert trommehinne.
 • Аватан скачать на пк.
 • Kwg hildesheim wohnungen.
 • Dualistisk virkelighetsoppfatning.
 • Dominic thiem weltrangliste.
 • What are words chords.
 • Meldingsforespørsel messenger.
 • Angst og depresjon i forbindelse med overgangsalder.
 • Antenne gewinnspiel 2018.
 • Sos reise.
 • Tillmanns chemnitz telefonnummer.
 • Led kubbelys med flamme.
 • Butikklokaler til leie sandnes.
 • Download album imgur.
 • Tobey maguire größe.
 • Gutscheine für männer zum geburtstag.
 • Brenselcelle generator.
 • De dødes tjern imdb.
 • The dakar rally.
 • Jobb i utlandet 1 år.
 • Ruralt kryssord.
 • Feng shui soverom retning.
 • Klondike gullsmed.
 • Freundin aus ukraine einladen.
 • Gravid vecka 19.
 • Bibelen som lydbok.
 • For høy pris kryssord.
 • Onenote innlogg.
 • Cool math games run 3.
 • Omelett med purre.
 • Musikkundervisning i grunnskolen.