Home

Regnskapsloven bokføringsloven

Bokføringsloven § 1. Lovens virkeområde. Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i § 2. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der Regnskapsloven - rskl: Kapitteloversikt: Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner (§§ 1-1 - 1-9) Kapittel 2. Kapittel 3. Årsregnskap og årsberetning (§§ 3-1 - 3-9) Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk (§§ 4-1 - 4-6

Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, som ikke har varig tilknytning til riket. 0: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015) Bokføringsloven om oppbevaring Bokføringsforskriften om oppbevaring Regnskapsstiftelsen - NBS 1 - sikring av regnskapsmateriale Oppbevaring primærdokumentasjon - 5 år. Som primærdokumentasjon anses blant annet Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer Regnskapsloven. Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Lov | Dato: 17.07.1998 | Finansdepartementet. Loven gjelder regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1 til 12 som er hjemmehørende i Norge, samt regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr

Lov om bokføring (bokføringsloven) - Lovdat

Straffebestemmelsene i bokføringsloven § 15 og regnskapsloven § 8-5 endres samtidig til følgende likelydende formulering: Den som betydelig overtrer bestemmelser om bokføring eller regnskap, straffes etter straffeloven §§ 392 til 394 Forskrift til regnskapsloven. § 1-2-1. Vilkår for regnskapsplikt - beregning av eiendelenes verdi. For foretak hvor eiendelenes verdi er et kriterium for regnskapsplikt, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 9 og 11, kan eiendelenes verdi beregnes i samsvar med denne bestemmelsen Fra 2006 må alle bokføringspliktige forholde seg til bokføringsloven som trådte i kraft 1. januar 2005, og som avløser det tidligere kapittel 2 i regnskapsloven. Bokføringsreglene er i første rekke utformet for å ivareta eksterne informasjons- og kontrollbehov

Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018) NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - endringsmarkert (februar 2018) Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (februar 2018) Omtale av denne versjonen: Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak Ikrafttredelse

Dette er den største økonomi-saken vi har hatt i Vest

Lov om årsregnskap m

Det må foretas varetelling ved årsavslutning. Her er de formelle kravene som må oppfylles. Kravene til varetelling, varetellingsliste osv. er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og inneholder disse punktene:. Varetellingslistene må være forhåndsnummererte Bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap etter bokføringsreglene. Disse reglene er gitt i bokføringsloven og bokføringsforskriften. I bokføringsreglene får du blant annet svar på: Hva skal en faktura inneholde? Hva kreves det av andre bilag? Hvor lenge skal du oppbevare bilagene? Hva kreves av regnskapssystemet

Video: Forskrift om bokføring - Lovdat

Regnskap - NGAAP/IFRS/Bokføring | Regnskapsregulering

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmaterial

Forsiden - Lovdat

2 Begrepet bokføringslovbrudd/-rot dekker alle forhold som representerer manglende etterlevelse av kravene i regnskapsloven, bokføringsloven og bestemmelser om regnskap og bokføring som finnes i spesiallovene (f.eks. i merverdiavgiftsloven og likningsloven) regnskapsloven og revisorloven. Små organisasjonsledd skal som hovedregel følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (RRB). Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene (RRB) er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer. Brudd på bokføringsloven. Manglende bokføring, og àjourhold etter bokføringslovens § 7, er straffbart etter bokføringsloven § 15, jf. straffeloven §§ 392 til 394. Brudd på regnskapsloven. Selskap er pliktig til å føre regnskap for virksomheten. Regnskapet skal gi et korrekt bilde av selskapets økonomiske forhold Selv om oppbevaringstiden for regnskapsmateriale nå er fem år etter regnskapsårets slutt, er det fortsatt noe regnskapsmateriale og annen tilstøtende dokumentasjon som må oppbevares lenger. Her følger en oversikt over unntak som det er viktig å være klar over. Regnskapsmateriale Bokføringsforskriften 10 års oppbevaring etter regnskapsårets slutt: • Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på.

Konkursgjenganger nestleder i Tempelridderordenen - Estate

Regnskapsloven - regjeringen

Regnskapsloven · Bokføringsloven Regnskapsloven er primært bygd på en tradisjonell modell basert på historisk kost. Eiendeler måles i denne modellen til historisk anskaffelseskost nedregulering for avskrivning og nedskrivning. Eventuell verdiøkning vises først i regnskapet som gevinst ved salg av eiendelen Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) av 19. november 2004 nr. 73 : med endringer, sist ved lov av 27. mai 2016 nr. 14 (i kraft 1. januar 2017) : samt forskrifter : med historiske og faglige note Regnskaps- og revisjonsplikt Regnskapsloven gjelder for alle advokater som driver advokatvirksomhet i eget navn. Regnskapsplikten for advokater er fastsatt i advokatforskriften § 3a-1, jf. domstolloven § 224 tredje ledd andre punktum Bokføringsloven om krav til språk Nummerering av bilag. Bilagene må systematiseres på en måte som gjør at det er mulig å kontrollere at regnskapet er fullstendig. Bilagene skal være fortløpende nummerert, uten hull i nummerserien. Har du hull i nummerserien må du forklare hvorfor Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som har regnskapsplikt etter regnskapsloven1 skal sende et eksemplar av årsregnskapet, og eventuelt årsberetningen og revisjonsberetningen for det foretaket filialen er en del av, slik disse regnskapsdokumentene er utarbeidet, revidert og offentliggjort etter lovgivningen i hjemstaten.. Komplett årsregnskap skal sendes senest samtidig med at de.

Nye straffebestemmelser for brudd på bokførings- og

Regnskapsloven (Lov om årsregnskap mv), ble sanksjonert av Kongen i statsråd 17. juli 1998.. Loven omtaler følgende hovedpunkter Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning; Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk; Vurderingsregler for eiendeler; Oppstillingsplaner for resultatregnskap, balansen og kontantstrømoppstilling Hvilke opplysninger skal gis i. Regnskapsloven, bokføringsloven og bokføringsforskriftene er bestemmende for hvilke krav som stilles til ditt foretak sin regnskapsførsel. Dette er lover og regler i stadig endring, og kan derfor være krevende å holde seg oppdatert på REGNSKAP, BOKFØRING, OPPBEVARING, LAGRING: Minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) er fem å Lov om bokføring er også kjent som bokføringsloven. Bokføringsloven må ikke forveksles med regnskapsloven. Bokføringsloven var tidligere inneholdt i regnskapsloven som et kapittel, men er nå en egen lov

Forskrift til utfylling og gjennomføring mv

 1. Kjøp Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter fra Cappelendamm Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 57 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige note
 2. I forbindelse med at bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2006 ble regnskapsloven endret slik at deler av regnskapsloven § 1-2 ble flyttet til bokføringsloven. Konkursrådet er av den oppfatning at begrepet lovbestemt regnskapsplikt i konkursloven
 3. Fakturering, hva er lov/ikke lov? | RecondoÅ fakturere vil si å regne ut eller skrive ut en faktura. En faktura er et dokument som bekrefter et salg for selger og et kjøp hos kjøper.GÅ TIL NETTSTEDET
 4. Alle som skal levere næringsoppgave etter skatteforvaltningsloven eller mva-melding etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven. Dette gjelder blant annet: Alle aksjeselskapene og allmennaksjeselskaper
 5. Kjøp Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter fra Tanum Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 23 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske og faglige noter. Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter
 6. Med virkning fra 1. juni 2019 er Skattedirektoratets myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven delegert til skattekontoret. Søknad om unntak skal sendes til: Skattekontoret Divisjon Brukerdialog Postboks 9200, Grønland 0134 Oslo. Søknaden kan også sendes elektronisk via.

Bokføringsloven - erfaringer og utfordringer - Magm

 1. Med virkning fra 1. juni 2019 er Skattedirektoratets myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven delegert til skattekontoret. Søknad om unntak sendes til: Skattekontoret Divisjon Brukerdialog Postboks 9200, Grønlan
 2. Det er Stortinget og regjeringen som fastsetter regelverket på området for bilvask gjennom lov og forskrifter. Hvilke krav gjelder på området for bilvask? Det finnes både generelle og spesielle krav til alle som tilbyr bilvask i næringsøyemed. De generelle kravene gjelder for alle virksomheter uavhengig av bransje- og næringstilknytning
 3. usbeløp (kredit) for å vise hvor verdiene havnet, og hvor de ble hentet fra

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak Norsk

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år (april 2015) NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år - alle historiske versjoner samlet i en zip-fil Endringer i standarden april 2015 Punkt 1: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år for bokførte opplysninger som oppbevares som grunnlag for spesifikasjoner er fjernet Regnskapsloven. Alle norske regnskapspliktige virksomheter er omfattet av regnskapsloven, og skal som minimum utarbeide et finansregnskap som viser alle de økonomiske aktivitetene virksomheten har hatt i løpet av året. Finansregnskapet er videre regulert av bokføringsloven, aksjeloven og skatteloven Bokføring i Norge. Bokføring i Norge reguleres av bokføringsloven.I forarbeidene til bokføringsloven defineres bokføring slik: «Registrering i regskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader.Bokføring kjennetegnes av det posteres til debet og kredit med like store beløp. Bokføringsloven § 2 annet ledd benytter formuleringen bokføringsplikt for den virksomhet som drives. Skattedirektoratet kan ikke se at verken forarbeidene til bokføringsloven eller regnskapsloven av 1998, som hadde samme formulering, gir et klart svar på hvordan denne formuleringen skal forstås Ellers er finansregnskapet regulert av regnskapsloven av 1998, bokføringsloven av 2004, aksjeloven av 1997 og skatteloven av 1991. Er bedriften regnskapspliktig, kreves det autorisasjon hvis regnskapet føres av ekstern regnskapsfører i henhold til regnskapsførerloven

Altinn - Faktura (salgsdokumentasjon

På denne siden finner du en oversikt over nyttige lenker tilknyttet regnskap, samt lover og regler i henhold til bokføring, arveavgift og valutakurser Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides. Inntekter og utgifter i resultatregnskapet. I resultatregnskapet setter man opp alle driftsinntektene og driftsutgiftene for det gjeldende regnskapsår. Ved å beregne differansen av alle inntektene og alle utgiftene, kommer man frem til årsresultatet før skatt Kjøp Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter fra Bokklubber Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 13. desember 2013 nr. 116 (i kraft 1. januar 2014). Med historiske og faglige noter Kjøp Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter fra Bokklubber Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 27. mai 2016 nr. 14 (i kraft 1. januar 2017). Med historiske og faglige noter

Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) av

Utvalget fremmer i utredningen forslag til en ny lov om regnskapsførere. Lovforslaget skal sikre at de næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang på kompetente samarbeidspartnere i utførelsen av sine regnskapsplikter etter bokføringsloven, regnskapsloven og skatte- og avgiftslovgivningen Boligutbygger politianmeldes etter syv konkurser. Publisert: 08.03.2017 15:40. En boligutbygger fra Malvik i Sør-Trøndelag politianmeldes for angivelige brudd på regnskapsloven, bokføringsloven, skattebetalingsloven, aksjeloven og straffeloven

bokføringsloven. •..skal foreligge årsregnskap mv (regnskapsloven) ved utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning i borettslag dersom ikke annet er fastsatt i forskriften her. august 2016. PwC Formålet med noteopplysninger • Noteopplysninger er tilleggsopplysninger til årsregnskapet so 4.2 Regnskapsloven.....7 4.2.1 Hvilke frivillige, ideelle organisasjoner må følge regnskapsloven 5.2 Bokføringsloven..12 5.2.1 Hvilke frivillige, ideelle organisasjoner må følge bokføringsloven.

Bokføringsloven av 19.11.2004 nr. 73 trådte i kraft 1.1.2005, med senere endringer. Bokføringsforskriften av 1.12.2004 med senere endringer. Fra og med 1.1.2006 må alle bokføringspliktige forholde seg til bokføringslovens krav Bokføringsloven gjelder for foretak som skal avlegge årsregnskap i henhold til regnskapsloven. # Bokføringsloven § 2. Filialer av utenlandske selskaper. Filialens transaksjoner regnskapsføres for to formål, da transaksjonene som skal presenteres i det separate filialregnskapet, også skal medtas i hovedforetakets årsregnskap I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene trer i kraft 1. januar 2020 med virkning fra og med regnskapsåret 2020 Hva er bokføringsplikt? Bokføringsplikt innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Kravet om å føre et regnskap er satt for at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene trenger, blant annet til skatte- og. Last ned NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i PDF-format: NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner med vedlegg (januar 2020) Endringsmarkert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner endringsmarkert (januar 2020) Endringer i standarden januar 2020: Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i punkt 11.

Forside - Hotvedt & Co AS - statsautoriserte revisorer

Søknader om dispensasjon fra bestemmelser i

 1. Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) av 19. november 2004 nr. 73 : med endringer, sist ved lover av 19. juni 2015 nr. 53 (i kraft 1. januar 2019) og av 20. desember 2018 nr. 114 : samt forskrifte
 2. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer vises det til regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven samt forskrifter til disse. Økonomihåndbok og internkontro
 3. Overtredelser av regnskapsbestemmelser straffes etter straffeloven §§ 392-394, regnskapsloven § 8-5, eller bokføringsloven § 15. Det er den/de som styrer foretaket og/eller fører regnskapet som har ansvaret for at regnskapsbestemmelsene overholdes
 4. bokføringsloven. Departementet foreslo derfor at det gis adgang til i forskrift å fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven
 5. Den nye regnskapsloven er på mange punkter svært forskjellig fra sin forgjenger. Lovregulering av grunnleggende regnskapsprinsipper, nye krav til konsernregnskapet, nye bestemmelser om regnskapsføring av fusjon og nye regler om markedsverdi på finansielle instrumenter er de mest sentrale temaer s..
 6. Etter skatteloven vil dette være en tilvirk­ningskontrakt. Bokføringsloven krever ikke prosjektregnskap ettersom beløpet er under kr 300 000. Etter regnskapsloven er dette en anleggskontrakt, dette er også uavhengig av om prosjektet ikke går over et fullt år
 7. Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon

Regnskapsplikt i Norge Visma Blog

 1. Finansdepartementet har i forskrift av 1. desember 2004 besluttet at bokføringsloven skal tre i kraft 1. januar 2005. Det gis en overgangsordning slik at enten bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 eller kapittel 2 i regnskapsloven av 1998 med tilhørende forskrifter kan benyttes i 2005
 2. NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale (april 2015) NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale - alle historiske versjoner samlet i en zip-fil Endringer i standarden april 2015 Punkt 6.2.5 og 8.2: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum. Punkt 6.2.6.4: Gjengivelsen av bokføringsforskriften § 7-2 er oppdater
 3. Bokføringsloven (lov 2004 nr. 73) Finansavtaleloven (lov 1999 nr. 46) Merverdiavgiftsloven (lov 2009 nr. 58) Regnskapsloven (lov 1998 nr. 56) Revisorloven (lov 1999 nr. 2) Verdipapirhandelloven (lov 2007 nr. 75) Bokføringsforskriften (forskrift 2004 nr. 1558) Verdipapirforskriften (forskrift 2007 nr. 876
 4. I publikasjonen presenteres først kravene etter regnskapsloven, bokføringsloven og de særlige reglene om behandling av klientmidler i advokatforskriften kap. 3. Deretter behandles: Kontoplan, herunder resultatregnskapet og balansen, Budsjett med eksempel; Bokføring med bokføringseksemple
 5. Pris: 149,-. heftet, 2019. Sendes i dag. Kjøp boken Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) av 19. november 2004 nr. 73 : med endringer, sist ved lover av 19. juni 2015 nr. 53 (i kraft 1. januar 2019) og av 20. desember 2018 nr. 114 : samt forskrifter (ISBN 9788202630812) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse.
 6. 6 For eksempel bokføringsplikt etter bokføringsloven av 19.11.04 nr. 73, regnskapsplikt etter regnskapsloven av 17.07.98 nr. 56, plikt til å levere selvangivelse eller selskapsoppgave etter ligningsloven av 13.06.80 nr. 24, plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven av 19.06.09 nr. 58 mv. 7 Jf. regnskapsførerloven § 3

Økonomi - Idrettsforbunde

 1. Finansdepartementet har foretatt en rekke endringer i bokføringsforskriften gjeldende fra 1. januar 2014. Blant endringene som vil ha størst betydning for de som fører regnskap, er muligheten for innen visse grenser å kunne tilbakedatere fakturaer. Bakgrunnen for endringen Tidligere har det ikke vært tillatt å sette noen annen dato enn dagen for utstedelse av fakturaen som fakturadato.
 2. Bokføringsloven inneholder grunnleggende og praktiske regler som er enkle å følge for små virksomheter. Reglene gjelder også for større foretak, men de må i tillegg følge mer omfattende lover og regler. Regnskapsloven. Regnskapsloven sier noe om hvilke bedrifter som er regnskapspliktige, om regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 3. g eller noe mer En avstem
 4. Disse lagringstjenestene holder til i utlandet. Du må oppbevare dataene på et lagringsmedium innenfor Norges grenser. Det kan f.eks. være på en DVD, harddisk eller en norsk, nettbasert lagringstjeneste. Mange norske regnskapssystemer tilbyr opplasting og lagring etter kravene i den reviderte bokføringsloven, som trådte i kraft 1.1.2013
 5. Dette kommer frem i en prinsipputtalelse om bokføringsloven § 2 annet ledd, datert 19. februar 2020.. Hvordan bokføringsplikt «for den virksomhet som drives» skal forstås er ikke nærmere behandlet i forarbeidene til bokføringsloven
 6. Organisasjonsledd med merverdiavgiftsplikt har bokføringspliktig etter bokføringsloven. Revisjonsplikt. I dag har alle store organisasjonsledd (mer enn 5 mill. i omsetning) og små organisasjonsledd som velger å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven, revisjonsplikt

Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 27. mai 2016 nr. 14 (i kraft 1. januar 2017). Med historiske og faglige noter Selv om det har blitt enklere, er det likevel nødvendig å ha nok kunnskap til å kunne føre et regnskap som er i tråd med regnskapsloven og bokføringsloven. Et alternativ vil være å føre det meste av bilagene på egenhånd, og overlate de mer tekniske transaksjonene og årsoppgjøret til en regnskapsfører og en revisor Det følger av fjerde ledd at departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i bokføringsloven for bokføringspliktige etter § 2 annet ledd. Leddet anses som en videreføring av regnskapsloven § 10 første ledd annet punktum. Det vises til omtale i punkt 4.3.4. Forskriftshjemmelen er bare forutsatt brukt i særlige tilfeller regnskapsloven, skal utarbeide en begrenset årsberetning med opplysningene som er nevnt i regnskapsloven § 3-3a annet, femte, syvende og åttende ledd. Vi oppfatter at også de små barnehageeierne skal ha bokføringsplikt etter bokføringsloven. De fleste vil antakelig uansett være bokføringspliktige etter bokføringsloven § 2 Regnskapsloven angir hvordan årsregnskapet skal presenteres. Dette er viktig for at man skal kunne presentere en oversikt over selskaps økonomiske tilstand og utvikling. Dette både for kjøpere, staten og eiere. Det er bokføringsloven som legger til rette for at regnskapet kan presenteres på samme måte for alle selskaper

Regnskapsloven . Bokføringsforskriften . Bokføringsloven . Rådgivning. Vi tilbyr økonomisk rådgivning innenfor disse områdene: • Budsjett, finansiering og likviditet • Bedriftsetablering • Oppgaver til det offentlige • Merverdiavgift • Driftsplaner/søknader i landbruke Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Opplysningene er i de fleste tilfeller nødvendige, og behandles i forhold til regnskapsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og personopplysningsloven

Runar Sögaard (50) tiltalt – VG

NutraCare AS har i henhold til regnskapsloven og bokføringsloven plikt til å oppbevare visse opplysninger, herunder dine betalingstransaksjoner fra tidligere ordrebestillinger, i fem år etter regnskapsårets slutt Se beste pris på Regnskapsloven m/forskrift og bokføringsloven m/forskrifter. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Pocket,.. Bokføringsloven og regnskapsloven sier at dobbel bokføring er standarden vi skal bruke i Norge når vi bokfører. Det vil si at alle transaksjoner må føres på to kontoer som ett plussbeløp (debet) og ett minusbeløp (kredit) for å vise hva slags kostnad det er og hvor pengene den ble betalt med kommer fra

Datahuset AS | Eksamen vår 2010 - StudienettValdresRevisorene AS - StartsidenSkap bedre lønnsomhet med bokføring | Nordstrand Regnskapsbyrå

Regnskapsloven ; Bokføringsloven : (lov om bokføring) av 19. november 2004 ISBN 9788202592509, 2018, 1. utgave, Fra 75,-Kjøp Selg. Regnskapsteori: med introduksjon til internasjonale regnskapstandarder (IFRS) ISBN 9788245004069, 2008. Vi fører regnskap for alle typer virksomhet. Kommunikasjon er viktig innen regnskap. Derfor legger vi vekt på dialog og god kontakt, og gir deg enkle og forståelige rapporter, med kommentarer Besøksadresse: Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde. Åpningstider: Mandag: 08.00 - 16.00 Tirsdag: 08.00 - 16.00 Onsdag: 08.00 - 16.00 Torsdag: 08.00 - 16.0 Kostnader skal etter sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Skatteloven, merverdiavgiftsloven og bokføringsforskriften setter imidlertid krav til tidspunkt for fakturering, rapportering og bokføring som ikke alltid harmonerer med regnskapslovens prinsipper

 • Drepe brunsnegler.
 • Formel 1 rennen rtl.
 • Nordea jessheim.
 • Sushi farlig.
 • Megan fox mann.
 • 1 fas el motor.
 • What is video game.
 • How to make photo to pdf.
 • Panasonic hc vx980 test.
 • Aks skole.
 • Kurver skeidar.
 • Skytebane østfold.
 • Trygg media no.
 • Stamceller for og imot.
 • Fahrrad linz kaufen.
 • Toughest oslo 2017 pictures.
 • Forebygging jordskjelv.
 • Søde ord til ham mit hjerte tilhører.
 • Utbetaling av spillemidler.
 • Högtider i australien.
 • Arcadia hotel gruppe.
 • Hauptstadt nordvietnam.
 • Pergo sunsafe.
 • Folkehøgskole alder.
 • Rub entsorgung.
 • Bibelen som lydbok.
 • Annaberg buchholz einwohner 2016.
 • Holidaycheck kreuzfahrten bewertungen.
 • Vold i nære relasjoner.
 • Vishnuismen og shivaismen.
 • Leon the professional full movie.
 • Europas største havner.
 • Internasjonale pannekakedagen 2018.
 • Anita krohn traaseth instagram.
 • Ben stiller bruder.
 • Orm i fisk.
 • Salzburg bars & clubs.
 • Joico animal testing.
 • Poseløs støvsuger.
 • To win.
 • Euro 2000.