Home

Retningslinjer for oppgaveskriving vid

Skriv - VID vitenskapelige høgskol

 1. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - Chicago 16 A; En referansestil er en standardisert måte å oppgi kilder på i henvisninger og litteraturliste. Det brukes forskjellige stiler i ulike vitenskapelige tradisjoner. Referansestilen APA brukes som hovedregel av alle studenter ved VID.
 2. Oppgaveskriving Oppgaveskriving. VID vitenskapelige høgskole; Bibliotek; Oppgaveskriving; Når du skriver oppgaver skal du finne og bruke ulike kilder og kunnskap knyttet til din problemstilling. Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder
 3. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - APA Godkjent av Rektor 12. mai 2017. Sist oppdatert august 2019
 4. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving Chicago (norsk) Last ned fil. Filinformasjon Filstørrelse. 191 kB. Filnavn. retningslinjer-for-akademisk-oppgaveskriving-chicago-norsk-vid-1.pd

Retningslinjer for oppgaveskriving - Institutt for helsevitenskap Studieåret 2018-2019 . Revidert 27.08.18 UUV-sak 71/14 2 Innholdsfortegnels Oppgaveskriving ved ditt studium. Følgende oppgavemaler er kun et utvalg. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke maler og regler som gjelder for ditt fag. Fakultet for helsevitenskap. Veileder for oppgaveskriving ved SHA studiested Pilestredet og Sandvika; Fakultet for samfunnsvitenskap. Oppgaveskriving for journalistikk og mediefa Liste over ord og uttrykk i oppgaveskriving. Kontakt. For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek. Du kan også få hjelp i det virtuelle biblioteket (våren 2020) Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no. Kurs og opplæring. Tema for ansatte; Tema for studenter; Kunnskapsbasen Alle enheter Emner. Tema for studenter. Studier Retningslinjer for oppgaveskriving Generelt om retningslinjene. De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver. Ved semesteroppgaver og mindre arbeider vises det til hvordan kravene for oppgaven er formulert

Avdeling for helse- og sosialfag, Bergen Tekniske retningslinjer for oppgaveskriving ved AHS Retningslinjene gjelder for studenter som skal skrive og levere inn obligatoriske arbeidskrav o Oppgaveskriving. Trenger du hjelp med oppgaveskriving? Her finner du nyttige tips til blant annet kildehenvisning og oppbygging av tekster. Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Her har vi samlet nyttige hjelpemidler for oppgaveskriving, og råd om skriveprosessen

Oppgaveskriving - VID vitenskapelige høgskol

 1. Oppgaveskriving. Både som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver. I den forbindelse er det en del du må ta hensyn til. Her får du informasjon om kildebruk og annen informasjon som hjelper deg til å levere en så god oppgave som mulig
 2. Veiledning i oppgaveskriving - barnehagelærerutdanning. Hvert fagfelt har sin tradisjon for hvordan skriftlige tekster utformes. I vår utdanning er det praktisk å ha en mal som både studenter og lærere forholder seg til
 3. Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og referanseliste. Ved alle typer av oppgaveskriving må gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Dette gjør vi ved å bruke litteraturhenvisninger, og på LDH bruker vi APA-stilen

3 1. Innledning Ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag (SAM), skriver studenter forskjellige typer oppgaver, og det er visse prosedyrer og regler for hvordan slike faglige tekste Oppgaveskriving Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned. For type oppgave velger du mellom Start på en ny oppgave og Forside

Fakultet for helse- og sosialvitskap Tekniske retningslinjer for oppgåveskriving Retningslinjene gjeld for studentar som skal skrive og levere inn obligatoriske arbeidskrav o Se også: Temaside for oppgaveskriving Det er en rekke verktøy det kan være aktuelt å benytte i forhold til oppgaveskriving. Både i problemformuleringsfasen og selve skriveprosessen, men også for datainnsamling og statistikk. Tankekart/Idemyldringsverktøy Generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver Kanskje den er for vid, eller man finner ikke relevant litteratur. Noen ganger har man rett og slett skrevet om temaet fra en annen vinkling enn man først hadde tenkt. Ikke fortvil oppgaveskriving å kunne produsere tekster innenfor bestemte rammer. Det er viktig å lese oppgaveteksten grundig. I 2004 ble følgende oppgave gitt på MUS 1500: Redegjør for hovedpunktene i artikkelen «On Popular Music» av T.W. Adorno. Drøft deretter om disse synspunktene har relevans for dagens populærmusikk. Trekk gjerne in

Nye retningslinjer frå haust 2020. Rettleiaren gjeld for studentar som startar arbeidet med si bachelor- eller masteroppgåve frå og med hausten 2020 ved fakultet for helse- og sosialvitskap. Nye retningslinjer frå haust 2020 (bacheloroppgåve, helse- og sosialvitskap Når du skal levere inn en oppgave må du først og fremst følge de retningslinjer som er satt for den aktuelle oppgaven. Disse kan komme fram i emnebeskrivelsen og/eller som egne retningslinjer som publiseres av faglærer/veileder i Canvas. Høgskolen har følgende forsidemaler til bruk ved innlevering av oppgaver Under finner du en beskrivelse av de viktigste delene i større oppgaver som bachelor- og masteroppgaver. Deler av en oppgave: Sammendrag; Innlednin

Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving Chicago

Sjekkliste, ordliste, kontakt og om Viko. Sjekkliste. Sjekk dette før du leverer inn oppgaven. Ordliste. Liste over ord og uttrykk i oppgaveskriving Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid - Nord universitet, Nesna Når du skal skrive en oppgave innenfor høyere utdanning er det en del regler og retningslinjer du må forholde deg til. I denne veiledninga finner du informasjon og ressurser som vil hjelpe deg i arbeidet Personvern og oppgaveskriving Når du som student skal skrive bachelor- eller masteroppgave hvor du ønsker å bruke helseopplysninger, særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) eller andre personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven Vedlegg 3 - Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø. 16 1 Skriving av bacheloroppgaver ved Handelshøgskolen i Tromsø. 1.1 Formål. Formål med skriveprosessen er at studenten skal lære noe av prosessen gjennom. å anvende kunnskap fra studiet. analysere et problem ved bruk av økonomisk teori. definere og avgrense en.

Guide til oppgaveskriving Oppgaveskriving - Studen

Oppgaveskriving - innsida

EndNote er et referansehåndteringsprogram som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt. EndNote jobber sammen med Word - når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger. Retningslinjer for håndtering av forskningsdata ; Kom i gang med RDA ; Innsamling, VIKO: Hjelp til oppgaveskriving (av NTNU) Kildekompasset. Kildekompasset hjelper deg med riktig henvisningsteknikk. Her får du blant annet hjelp til å referere i henhold til APA 6th

Oppgaveskriving - Lovisenberg Diakonale Høgskol

Oppgaveskriving Høyskolen Kristiani

OsloMet - storbyuniversitetet - Studieverkstedet og Startpakka er to ulike støttetilbud for studenter som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innen oppgaveskriving og studieteknikk Retningslinjer ved ulykker Retningslinjer ved mobbing Taushetsplikt Etiske retningslinjer Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Lørdag - søndag stengt. NB! UiAs campuser er stengt. Skriv til oss. Universitetet i Agder Postboks 422 4604. Retningslinjer for oppgaveskriving. UiA ønsker å legge til rette for samarbeid om oppgaver/prosjekter på både master- og bachelornivå. Kompetansetorget er et sted å starte et samarbeid, men det er viktig at du i hele prosessen forholder deg til de retningslinjene som ditt studieprogram eller din veileder setter

Oppgaveskriving. Akademiske innleveringsoppgaver ved Universitetet i Oslo setter krav til både utforming og innhold. Institutt for pedagogikk har laget en side med generelle retningslinjer for skriftlige oppgaver på bachelor. Mer informasjon om disse retningslinjene finner du her. UiO > Det utdanningsvitenskapelige fakultet > Praktisk informasjon om oppgaveskriving og bruk av kilder (gjelder om ikke annet er fastsatt på oppgavearket) Innlevering Oppgaven leveres inn i 3 eksemplar til ekspedisjonene på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, hhv Breivika III og på Mellomveien innen gitte frister. Bruk kandidatnummer (ikke navn)

Oppgaveskriving - Undervisning, oppgaveskriving og praksis

Oppgaveskriving - Barnehagelærer Oppgaveskriving LUI

Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på MF - Versjon 6. september 17 . Kjære MF-student. I dette dokumentet finner du forhåpentligvis svar på alt du måtte lure på av formelle og praktiske ting når du skal levere en oppgavebesvarelse her på MF. Er det noe du ikke finner svar på, så send e Retningslinjer for skriftlige arbeider Oppgaveskriving er en problemløsnings- Ofte er oppgaveteksten så vid at det er nødvendig med en tolkning, presisering og avgrensning av oppgava. Det skjer som klargjøring av egen forståelse og begrunnelse av valg I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil.. På disse sidene får du allmenne råd om oppgaveskriving på lavere og høyere grad. Vi gir deg innføring i hvordan større oppgaver kan struktureres og råd om akademisk språk og stil.Du får tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen og eksempler på ulike faser av skrivearbeidet, fra det å. Tagger: oppgaveskriving bibliotek ub litteraturreferanse referanse kildereferanser viko apa referansestil. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA-stilen. Table of Contents . APA-stil

Retningslinjer oppgaveskriving ved Institutt for samfunnsøkonomi. Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU 1 Hans Stifoss-Hanssen, Olav Helge Angell, Harald Askeland, Ulla Schmidt, Sivert Urstad og Frode Kinserdal Ny organisering av prestetjenesten («Prostereformen» Bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving. Sist oppdatert 24.07.19 . 2.1 Ordinære studier; Høgskolen vil behandle alle saker hvor det foreligger mistanke om fusk etter høgskolens Retningslinjer for behandling av saker om fusk. Studentene har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket for eksamen

Retningslinjer for oppgaveskriving - Referanser og

Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2008. og 41 en meget vid adgang til å nekte an-lagt ny og stenge eksisterende avkjørsel forutsatt at trafikksikkerhetssituasjonen, m.v. tilsier det. Vurderingsgrunnlaget e Retningslinjer for APA - referansestilen som benyttes ved NGI Last ned Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på grunn- og videreutdanningsnivå ved instituttet Søk etter

Supplerende retningslinjer for bacheloroppgaven ved AHS Vedtatt av dekan 3.4.2017 og gjeldende fra 1.8.2017 Bacheloroppgaven skal fokusere på et spesielt fagområde innenfor den enkelte utdanning og er et selvstendig arbeid som skal vise saklighet, faglighet og evne til refleksjon. Den skal vise inngåend Metode og oppgaveskriving (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Merknader. Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver. EndNote. Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten Oppgaveskriving forside Her finner du informasjon om hvordan du finner kilder, vurderer disse og henviser til dem i oppgaven din. Nederst er det lenker til nyttige sider om studieteknikk og akademisk skriving

Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på MF - Versjon 6.3 januar 19 . Kjære MF-student. I dette dokumentet finner du forhåpentligvis svar på alt du måtte lure på av formelle og praktiske ting når du skal levere en oppgavebesvarelse her på MF. Er det noe du ikke finner svar på, så send e APA står for American Psychological Assosiation. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten Oppgaveskriving og lange dokumenter Word er et kraftig verktøy for tekstbehandling, og utfører operasjoner som tidligere var forbeholdt publiseringsverktøy. Videosekvensene viser hvordan en hovedoppgave kan ferdigstilles. Videoene er hentet fra kurset Lange dokumenter i Word Retningslinjer ved oppgaveskriving: ETISKE OG JURIDISKE FORHOLD 1.1 Innledning Disse retningslinjene gjelder for alle skriftlige arbeider som studentene utfører ved Lovisenberg diakonale høgskole. Det kan i tillegg være spesielle regler ved enkelte oppgaver

Opphavsrett og oppgaveskriving Kort om opphavsrett. Opphavsretten gir skaperen av et åndsverk enerett til å framstille eksemplarer av dette verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Opphavsretten trer i kraft så fort verket er skapt, og omfatter verkets utforming Retningslinjer for å ivareta pasienters/klienters anonymitet ved oppgaveskriving - rett til innsyn. Godkjent: Dato: 05.11.08 Revisjon: Ref: Anonymitet PASIENTERS/KLIENTERS ANONYMITET VED OPPGAVESKRIVING. 1

(English subtitles? Click subtitles. This is a promovideo for the site: Defining a research topic in NTNU Academic Writing. You`ll find the page here: http.. Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på Det teologiske Menighetsfakultet - Versjon 23. sep 16 . Kjære MF-student. I dette dokumentet finner du forhåpentligvis svar på alt du måtte lure på av formelle og praktiske ting når du skal levere en oppgavebesvarelse her på MF. Er det noe du ikke finner svar på, så send en mail ti SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 sette deg inn i gjeldende regler for kildebruk og siteringsregler ved oppgaveskriving. Dersom dette ikke følges kan du mistenkes for fusk eller forsøk på fusk. ISP / høst 2014 . Title: Retningslinjer for og krav til masteroppgave Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV Det presiseres at det skal legges til grunn en vid tolkning av brukers mulighet til å skaffe seg eller beholde arbeid, jf 4.1.3. Utfallet innebærer at innsatsen fra NAV kan omfatte både kortere og lengre aktiviteter o

NTNU oppgaveskriving. NTNU Oppgaveskriving er Universitetsbibliotekets egen guide til informasjonskompetanse. På denne siden finner du informasjon om hvordan du gjør litteratursøk og bruker kilder i en tekst. VIKO er spesielt nyttig hvis du trenger å finne kilder, men er usikker på hvor du skal lete og hvordan du skal anvende kildene Følgende etiske retningslinjer gjelder for alle arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold. Spesielle regler for den enkelte oppgave kan i tillegg være angitt. Studentoppgaver knyttet til praksisstudier vil som regel inngå som en del av den ordinære og etablerte virksomheten på praksisstedet

Bibliotekets ansatte deltar i forskergrupper og i Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) Høgskolen i Østfold >. Biblioteket > Hvordan skrive oppgave På student.oslomet.no finner du informasjonen du trenger som student hos oss.. Her kan du logge deg inn på din side for å se oversikt over din timeplan og emner, i tillegg til annen informasjon om ditt studium. Er du ny student vil du også finne informasjon om din semesterstart på denne siden Felles retningslinjer for oppgåveskriving ved Volda vgs. Haust 2017 Oppgåveskriving er ein sentral del av opplæringa og evalueringa ved høgare utdanning, både i Noreg og i utlandet

Etiske retningslinjer for veiledning; Ansvarlig for siden: webredaksjonen@uia.no. Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Lørdag - søndag stengt. NB! UiAs campuser er stengt. Skriv til oss. Universitetet i Agder Postboks 422 4604 Kristiansand Word - Maler og forsider for oppgaveskriving . The IT-department has, together with the Department for community contact and the faculties, made a series of Word templates Olav Dalland er cand. polit med hovedfag i sosialpedagogikk og har vært førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole (nå VID Vitenskapelige høgskole) der han underviste i samfunnsvitenskapelige emner, pedagogikk og forskningsmetoder. Han er i dag pensjonist og fortsatt aktiv med veiledning, undervisning og som sensor

Veiledninger. Kom i gang med EndNote (video). EndNote Training Videos. Korte instruktive veiledninger som tar for seg de fleste temaer på engelsk. EndNoteX9 - Veiledninger og tutorials for nyeste versjon av EndNote.. EndNoteX9 - En introduksjon for Windows-brukere Retningslinjer for oppsett av manus. Skriftserien publiseres i format 17X24. Dermed vil dokumenter produsert i A4-format i Word måtte fotograferes ned før trykking. Følgende formater skal anvendes: Alle marger: 2,5 cm ; Fonter i tekst: 13 pt. : Linjeavstand: 1,3 Et eksempel på hvordan dette kan lages ligger her: Mal for skriftseri Du kan bruke kilder på to måter: • Direkte, ved å bruke ordrette sitater. • Indirekte, ved å gjengi med egne ord noe du har lest i en fagtekst. I begge tilfellene er du nødt til å oppgi hvor du har opplysningene fra. Hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, vil dette bli oppfattet som plagiat, og du risikerer å få oppgaven underkjent på grunn av fusk Veiledere og retningslinjer om schizofreni og psykose . Veiledere og retningslinjer om schizofreni og psykose . Nettside fra Helsebiblioteket.no Nettsidens hovedmeny. Hovedmeny Meny. Logg inn. [Nationell utvärdering 2013 - vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

Mal for oppgaveskriving - OsloMe

Smak 2020 ble den siste på lenge på Norges Varemesse. Smak 2020 ble den siste messen på Norges Varemesse på lang tid. Nå har Norges Varemesse i første omgang bestemt at alle andre messer ut april skal avlyses Kritisk apparat: Korrekt sitering og referering. Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er Harvard. Litteratur ut over pensum finn du gjennom bibliotekkatalogen på nettet

Oppgaveskriving - Undervisning, oppgaveskriving og praksisOppgaveskriving - Biblioteket USN

Bøker om oppgaveskriving Search this Guide Search. Folkehelse. Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne. Søk Toggle Dropdown. Bøker Oppslagsverk. Leksika og ordbøker Lover og retningslinjer På min.usn.no finner du maler til oppgaver. Dette er generelle maler, en del studier har andre krav til forsider. Informasjon om dette får du fra din faglærer Universitetsbiblioteket har utviklet et nettbasert hjelpemiddel til informasjonssøking for oppgaveskriving. Her er det også fokusert på behovet for og bruk av referanser. Se mer om dette på Søk og skriv Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger (gjeldende fra 1. februar 2020) (.pdf) Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til master- og videreutdanning (gjeldende fra 1. februar 2020) (.pdf) Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norg

Når må du henvise? Spørsmål om henvisninger og litteraturliste er ofte vanskelige for jusstudenter. Reglene kan oppfattes som uoversiktlige og konsekvensene ved å trå feil kan være store. Jeg synes hensynene bak henvisningsnormene gir god veiledning for å avgjøre grensespørsmålene: Henvisningene skal vise hvilke kilder du har brukt i teksten og sette leseren i stan Istedenfor kun å fortolke underliggende betydninger i vid forstand ved å lese handlinger som metaforer og narrativer, kan man fortolke ut fra en teori om at de menneskene man observerer, handler ut fra en falsk interesse, eller ut fra fortrengte drifter og behov, slik at de ikke har evnen til å se det forskeren ser. Et slikt utgangspunkt handler også om menneskesyn, idet forskeren. Oppgaveskriving i LaTeX. Mange miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet bruker skrive- og typografiverktøyet LaTeX. Her er en guide som viser hvordan man implementerer mastermalen i denne sammenhengen. På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX Om oppgaveskriving ved FHS — skriftlige arbeider ved stabs- og masterstudiet: hva forventes av oppgavebesvarelser? Om struktur, språk og stil, samt gode råd om hvordan bli bedre til å skrive. Veiledning ved referering (LKSK) Retningslinjer fo r masteroppgaver Mal for mas teroppgave FH Forskningsetiske retningslinjer; Medisin og helse; Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag; 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedat

Søk & SkrivVelkommen til NGI-biblioteket! – Norsk GestaltinstituttDatabaser og fagsider - Biblioteket HSNRingerike - Biblioteket HSN

retningslinjer Følger krav til utforming av sykepleie - diagnoser, -mål, -tiltak og evaluering presentert i pensumlitteratur 16. Oppgir kilder i samsvar med retningslinjer for oppgaveskriving Følger relevante retningslinjer for kildehenvisning 17. Følger retningslinjer for oppgaveskriving Følger gjeldende retningslinjer for Hjelpelitteratur for oppgaveskriving. Sjekk tidligere oppgaver via DUO, evt se retningslinjer andre steder for tilsvarende oppgaver. For eksempel helseadministrasjon ved UiO. Furseth, Inger & E. L. Everett. 2012. Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre. Tano Aschehoug, Oslo. Booth: craft of research; Jacobsen, DI: Hvordan gjennomføre. Retningslinjer for oppgaveskriving. Kontakten med faglig veileder ved UiA er viktig når du skal etablere et samarbeid om oppgaveskriving. Start samarbeid . Oppgavesamarbeidet er i gang når student, virksomhet og UiA-veileder er enige, og faglærer har godkjent din problemstilling

 • Emboar.
 • Ruhrområdet 1923.
 • Halliburton danmark.
 • Supplementere.
 • Burberry herre.
 • Til dovre faller festival.
 • Juletrefot kunstig juletre.
 • Eksamen samme dag ntnu.
 • Modernisering norge 1800 tallet.
 • Kjæresten sa jeg var feit.
 • Fronter salten.
 • Fyllmasse jord.
 • Orkanen dagmar vindstyrke.
 • Mackenzie ziegler and maddie ziegler.
 • Konkurser 2016.
 • Find my friends app.
 • Parkplatz am stadtpark cloppenburg.
 • Haschak sisters gossip girl.
 • Son vida detmold ü40.
 • Best gaming headset ps4.
 • Knebøy vekt nybegynner.
 • Amerikanische mustangs kaufen.
 • Regjeringen solberg.
 • Det gamle testamentet bøker.
 • Köpa begagnad audi q5.
 • Frelsesarmeen bodø.
 • Henrik v av england.
 • Prank call norsk.
 • Fat burner test.
 • Ting å gjøre i lillestrøm.
 • Grand canyon helicopter.
 • Skedsmolekene 2017.
 • Finne skjæringspunkt mellom to grafer excel.
 • Aksjeloven 8 7.
 • Lustige tierbilder mit sprüchen drauf.
 • Chmp.
 • Løvenes garde klær.
 • Hypotetisk konjunktiv.
 • Utøya film skuespillere.
 • Tomatplante inne.
 • Armadillo film.