Home

Aksjeloven 8 7

Aksjeloven har først og fremst betydning for mindre selskaper. Aksjeselskaper kan ikke børsnoteres. De må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. 45 prosent av alle foretak i Norge er aksjeselskaper. Aksjeloven inneholder bestemmelser om lovens virkeområde og om ansvarsbegrensninger, § 8-7. Kreditt til aksjeeiere mv (1) Selskapet kan bare gi kreditt til eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1. § 8-2 a første og annet ledd gjelder tilsvarende

Konsernkontoordninger - aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-7 fjerde ledd. 1 Vi viser til brev 4. mai 2004 fra DnB NOR Bank ASA, hvor Lovavdelingen ble anmodet om å avgi en tolkningsuttalelse om rekkevidden av aksjeloven/allmennaksjeloven § 8-7 fjerde ledd om konsernkontoordninger Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) (§§ 8-7 - 8-11) § 8-7. Kreditt til aksjeeiere mv § 8-8. Kreditt til ansatt som er aksjeeier mv § 8-9. Kreditt til tillitsvalgte mv § 8-10. Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv. § 8-11

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) skal det gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. etter §§ 8-7 til 8-10 fra før balansedagen som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan dele ut som utbytte aksjeloven/allmennaksjeloven § 8-7 som er tema for den videre fremstilling. 1.1.2 Hovedinnhold Begrensningene angitt i aksjeloven/allmennaksjeloven § 8-7 gjelder nærmere bestemt kreditt eller sikkerhetsstillelse til fordel for en aksjeeier, noen av aksjeeierens nærstående

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

 1. Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-7 første ledd bestemmer at et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap bare kan gi kreditt til eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående innenfor rammen av de midler som selskapet kan utdele som utbytte (fri egenkapital)
 2. § 1-4 - Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 flg. - utenlandske morselskap § 2-32: Om begrensing av skatteplikt § 2-38: Skatteposisjonen innbetalt kapital § 3-2 - Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven - grunnlag for utdeling av overkur
 3. Aksjeloven 1997 og allmennaksjeloven 1997 §§ 8-7, 9-3 og 12-2 - Adgangen til å foreta visse disposisjoner etter aksjeloven og allmennaksjeloven før det er fastsatt årsregnskap for det forrige regnskapsåret Del/tip
 4. 3 AKSJELOVEN § 8-7 TREDJE LEDD 10 3.1 Oversikt over problemstillingene 10 3.2 Rettslig plassering 10 3.3 Bestemmelsens anvendelsesområde 13 3.3.1 Kreditt eller sikkerhetsstillelse 13 3.3.2 Hovedregelen i aksjeloven § 8-7 første ledd 16 3.4 Aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 1 18 3.4.1 Utgangspunkter 18 3.4.2 Hensyn bak regelen 1
 5. Aksjeloven § 3-8 - Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på

Etter aksjeloven § 8-7 er det forholdene på transaksjonstidspunktet som er avgjørende for transaksjonens lovlighet. Det vises her til Aksjeloven og Allmennaksjeloven med kommentarer av Magnus Aarbakke m.fl. s. 504. En etterfølgende utvikling i selskapet kan ikke reparere en kreditt eller sikkerhetsstillelse som ikke var lovlig da den ble. Høring av forslag om endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet Avtale om finansiell bistand i konsernforhold jf. aksjeloven § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 jf. annet punktum, forutsatt at morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet. Avtaler om finansiell bistand fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner som er behandlet etter reglene i aksjelovene § 8-10. 3. Kravet til saksbehandlin

først og fremst asl § 8-7 første til tredje ledd, samt § 1-4 både før og etter lovendringen. I tillegg til de nevnte bestemmelsene er det en rekke endringer som indirekte berører sel- skapets adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet Selskapsfinansiering av aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10 . Med særlig vekt på forholdet til fusjon . Kandidatnummer: 64 . Antall ord: 14993 . JUS399 Masteroppgav Departementet foreslår også enkelte andre språklige endringer og forenklinger i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Blant annet er ordlyden «i forbindelse» i § 8-10 endret til «med sikte på», for å klargjøre at bestemmelsen er ment å gjelde en fremtidig situasjon, ettersom dagens ordlyd har skapt spørsmål rundt adgangen til etterfølgende. 3.1 Utvidelse adgang til lån og sikkerhetsstillelse i internasjonale konsern, § 8-7 (3) Det finnes allerede et unntak i aksjeloven § 8-7 tredje ledd som gir hjemmel for et unntak fra forbudet mot å yte kreditt eller stille sikkerhet/garanti til fordel for en aksjeeier eller dennes nærstående for kreditt og sikkerhetsstillelse til fordel for morsselskap og andre selskaper i samme konsern Aksjeloven § 3-8 inneholder saksbehandlingsregler for vesentlige avtaler et aksjeselskap inngår med aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem, eller daglig leder. Reglene gjelder også for nærstående til aksjeeier eller aksjeeiers morselskap, samt « noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med » aksjeeier/aksjeeiers morselskap/styremedlem/daglig leder

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - III

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 8

Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær etter reglene i aksjeloven § 8-7 til 8-10, reduserer utbyttegrunnlaget. Det er imidlertid to tilfeller hvor kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær pr. 31.12 likevel ikke reduserer utbyttegrunnlaget: Hvis lånet er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet Forslaget om endring i selskapets adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved kjøp av aksjer i selskapet, jf. aksjeloven § 8-10. Forslaget om endringer i reglene om kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere og deres nærstående, jf. aksjeloven §§ 8-7 andre bestemmelser i aksjeloven, særlig §§ 3-6, 3-9, 8-7 og 8-10, og disse vil derfor også bli behandlet. Formålet med oppgaven er å trekke opp grensene for når og hvordan de ulike bestemmelsene kommer til anvendelse på konserninterne lånearrangementer Aksjeloven § 8--7 begrenser aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å gi lån til fordel for aksjonær og visse andre som er likestilt med aksjonærer Det finnes allerede et unntak i aksjeloven § 8-7 tredje ledd som gir hjemmel for et unntak fra forbudet mot å yte kreditt eller stille sikkerhet/garanti til fordel

Aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 [asl 3-8, asal 3-8] bestemmer at visse avtaler ikke er bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen. Ved vedtakelsen av aksjeloven og allmennaksjeloven av 1997 (heretter asl/aasl) utgjorde § 3-8 [asl 3-8, asal 3-8] en av de sentrale endringene i forhold til gjeldende rett Unntaket i aksjeloven § 8-7 tredje ledd annet punkt om konsernselskaper kommer ikke til anvendelse da morselskapet er et utenlandsk selskap (utenfor EØS-området), jf. aksjeloven § 1-5 annet ledd. Skattedirektoratet skal deretter vurdere om etableringen av en ulovlig fordring i saken kan repareres ved etterfølgende nedbetaling

AKSJELOVEN § 3-8 - AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse Mastergradsoppgave JUS398 Kandidatnummer: 182077 Veileder: Filip Truyen Antall ord: 36065 27.05.201 Unntak fra aksjeloven § 8-10 • 4 (og et halvt) unntak fra asl. § 8-10: • Lovlige utdelinger av utbytte • Dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 3-7: Ansattes aksjekjøp • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 8-12: Rene eiendomsselskaper • Strengt god tro-kra Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2. Publisert: 23. februar 2018 FAQ nr: 151. Selskapsrett Fisjon. Spørsmål: Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke.

Selskapsrett - Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av. I tillegg foreslås det et generelt unntak for avtaler for konserninterne transaksjoner hvor morselskapet eier mer enn 90 % av selskapet, samt et generelt unntak for avtaler som omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) første punktum nr. 2 og nr. 3

§ 8-7 - Konsernkontoordninger - aksjeloven og

Disse bestemmelsene svarer materielt til det man tidligere fant i aksjeloven av 1976 § 8-7, men det er foretatt enkelte konkretiseringer i de nye bestemmelsene. Av innledningen til bestemmelsen fremgår det at det er styret som har det overordnete ansvar for selskapets forvaltning Forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 og handleplikten i aksjeloven § 3-5 Kandidatnummer: 638 Leveringsfrist: 25. november 2015 Antall ord: 16 96 En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro. 2. Avklaring av begreper: nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens utbytteramme. 3 Aksjeloven § 8-10 forbyr som et utgangspunkt målselskapet å stille midler til rådighet eller stille sikkerhet for oppkjøp av aksjene i selskapet. Regelen ble riktignok lempet ved aksjelovrevisjonen i sommer, Lovforslag om andre endringer i aksjelovene §§ 8-7 og 8-10 §§ 8-7 og 8-10 (aksjeloven § 8-11) 7. Foreslåtte endringer i aksjeloven og videre fremdrift . NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 6

De selskapsrettslige bestemmelsene om en aksjonærs lån i et aksjeselskap finnes i aksjeloven § 8-7 til § 8-11. Av den første bestemmelsen fremgår det at grunnlaget for hva selskapet kan låne ut eller stille som sikkerhet for eieren, er det samme grunnlaget som selskapet kan dele ut som utbytte Aksjeloven § 8-7 første ledd har et tilsvarende krav om betryggende sikkerhet. Etter vår mening er det nærliggende å forstå forskriftens bestemmelse på samme måte. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig å konstatere at sikkerheten, på det tidspunktet målselskapet stiller sikkerhet for aksjeervervet, tilsvarer kreditors ytelse

NR 3 2014 27 Selskapsrett Lån til aksjonærer: Sikkerhet i egne aksjer Aksjeloven/allmennaksjeloven (asl./asal.) § 8-7 tillater på visse vilkår at e Selskap kan yte lån til aksjonær dersom vilkårene i aksjeloven § 8-7 er oppfylt. Skattemessig er det ikke noe forbud mot lån fra aksjeselskap til aksjonær, men lån utløser normalt utbyttebeskatning for aksjonæren, jf. skatteloven § 10-11 fjerde ledd. 14 Både aksjelovene § 8-7 og § 8-10 begrenser adgangen til å yte kreditt eller sikkerhet fra et aksje/allmennaksjeselskap til sin eier. Med mindre noen av unntakene kommer til anvendelse kreves det at kreditt og sikkerhetsstillelse ligger innenfor selskapets utbyttekapasitet, og det må stilles tilfredsstillende sikkerhet for betalings- eller tilbakesøkningskravet 8.7 Selskap med deltakerfastsetting 8.8 Selveierleilighet 9 Beregning av eier- og bo-/brukstid 9.1 Eiertid 9.2 Botid for egen boligeiendom 9.3 Botid ved ikke-bruk for egen boligeiendom 9.4 Brukstid for fritidseiendom 9.5 Bruksendring 9.6 Gjenoppført bolig/fritidseiendom etter brann/nedriving 9.7 Salg av tomt før gjenoppføring av nedbrent boli

3.11.2.1 Innføring av tilsvarende unntak i aksjeloven § 8-10 som i § 8-7 Advokatforeningen støtter forslaget om å innføre tilsvarende unntak i aksjeloven § 8-10 som i § 8-7. Gjennom henvisningen til § 8-7 videreføres kravet om at det skal stilles «tilfredsstillende sikkerhet» • Kjøper må etter ervervet være et selskap som omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) nr 2. Forskriftsunntaket gjelder kun pant i den faste eiendommen, ikke pant i løpende husleieinntekter, bankkonto, løsøre og andre aktiva tilhørende målselskapet - for slike aktiva må det søkes unntak ved enkeltvedta 3.6 Aksjeloven § 8-7 og § 8-10 - lån og sikkerhetsstillelse FNO er positiv til presiseringen av konsernunntakets omfang i forhold til utenlandske selskaper i asl. § 8-7 tredje ledd, jfr. § 1-4 annet ledd. Bestemmelsen har fått en bedre og klart mer praktisk utforming enn tidligere Nærings- og fiskeridepartementet sendte forrige uke forslag til nye endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 ut på høring. Departementet foreslår å endre reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet (pantsettelsesforbud) i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet.

Aksjeloven og allmennaksjeloven setter begrensninger og oppstiller krav for et selskaps adgang til å inngå visse avtaler. oppfatning av at dette ikke er tilstrekkelig og viser i denne sammenheng blant annet til Dokument nr. 8:7 (2006-2007), representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide,. Aksjeloven av 1957 § 35 ga direkte adgang til å inngå slike avtaler. Henvisningen fra asl/asal § 10-4 [asl 10-4, asal 10-4] til § 2-12 [asl 2-12, asal 2-12] må antakelig også forstås med en reservasjon om at det er adgang til å inngå en slik avtale. 89 Jf Ot.prp. nr 19 (1974-75) s. 59 Motregningsretten må imidlertid fremgå av generalforsamlingens beslutning. 90 Aarbakke m.fl.

Aksjeloven/allmennaksjelovens § 8-10 fastsetter grenser for et målselskaps adgang til å yte finansiell bistand, jfr § 8-7. Selv om unntaket er snevert har det vært mye brukt i eiendomstransaksjoner - men det har også skapt betydelig hodebry for eiendomsaktørene Dette kan gjøres ved uttrykkelig å avtale at pantet til enhver tid skal være effektivt så langt norsk lov (herunder aksjeloven § 8-7 og § 8-10 jf. § 1-3 og § 1-4) tillater det, og at etterfølgende endringer i lovverk og faktiske omstendigheter som medfører at pantet i større grad blir effektivt skal få virkning for pantet som er avtalt Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på. 12.08.19 Skrevet av Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge Del Etter gjeldende bestemmelse i § 3-8 er en avtale mellom et aksjeselskap og e 3.3 Forholdet til aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 2..... 19 3.4 Personkretsen - «tredjeperson Da aksjeloven gjennomgikk en EØS-tilpassing i 1996, ble den daværende aksjeloven § 12-10 bragt i samsvar med EØFs annet selskapsdirektiv.6 Etter modell av daværende artikkel 23

Aksjeloven § 8-10 har i lengre tid vært en vesentlig begrensning i forbindelse med finansiering av kjøp av næringseiendom gjennom eiendomsselskaper. Kommentar. adgang til å yte lån eller stille sikkerhet til fordel for morselskapet eller annet selskap i samme konsern etter aksjeloven § 8-7 3. ledd, nr. 2 Tidligere har det vært uklart hvilken betydning saksbehandlingsregelen i aksjeloven § 3-8 har hatt ved siden av reglene i aksjeloven § 8-7 ettersom de dels er overlappende. Endringen innbærer at det inntas et unntak i aksjeloven § 3-8 hvor det fremgår at bestemmelsen ikke skal komme til anvendelse for avtaler innenfor konserner som reguleres av aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 2 og 3 aksjeloven i tilstrekkelig grad ivaretar de samme hensynene som § 3-8. Oppgaven er begrenset til å behandle aksjelovens regel, men denne er identisk i allmennaksjeloven med unntak av beløpsbegrensningen for når § 3-8 kommer til anvendelse. For aksjeselskaper er denne grensen en tiendedel av aksjekapitalen, mens den fo Aksjeloven § 8-7 oppstiller begrensninger i adgangen til å gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller dens nærstående. Slik kreditt eller sikkerhetsstillelse må som utgangspunkt ligge innenfor rammen av det som kan utdeles i utbytte, og er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet

etter aksjeloven § 8-1, eller som omfattes av aksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 (dvs. + Lån og sikkerhetsstillelser etter aksjeloven § 8-7 til 8-10 som ikke overføres overta-kende selskap + Ervervet avtalepant i egne aksjer før balansedagen som ikke overføres overtakend 8.7 Bøker 68 8.8 Artikler 69 8.9 Nettdokumenter 70. 4 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Begge lovene bygger i stor grad på aksjeloven av 1976 , som igjen bygger på aksjelover av 1957 og 1910. Forarbeider, rettspraksis og litteratur knyttet til de tidliger

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - I

aksjeloven 8 7 linn bay har forladt oslo og dens hovedstadmiljø for at tilbringe de næste tre år i århus. schnell, leicht einfach nutzbar. vi kan i samarbeid med salto til. til salgs: interiør - møbler - maling. baseball ball. 600 indbrudssikkerhed - vinduer fra velfac er den sikre løsning en anden stor fordel ved at vælge vinduer fra velfac er, at de er meget indbrudssikre. lukk. Aksjeloven § 8-7 regulerer og setter begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse til blant annet aksjeeiere, mens bestemmelser om økonomisk bistand ved oppkjøp følger av aksjeloven § 8-10 Høring - forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven Vi viser til Naerings- og fiskeridepartementets høringsbrev av 02.02.2016 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Finans Norge er positiv til departementets initiativ og ønsket om å iverksette tiltak for

Spørsmål: Lån til aksjeeier kan som hovedregel bare gis innenfor de midlene selskapet kan dele ut som utbytte, jf. aksjeloven § 8-7 (1). Når selskapet skal dele ut utbytte følger det av § 8-1 (2) at det skal gjøres fradrag for lån etter § 8-7 Madcon refses for lovstridige lån. I to år på rad har Madcon-gutta lånt til sammen 4, 5 millioner kroner av sine egne selskap i strid med aksjeloven Dette vil gjelde for alle typer disposisjoner som etter aksjeloven kan foretas med grunnlag i en mellombalanse: utdeling av ekstraordinært utbytte etter aksjeloven § 8-2 a, kreditt mv. til aksjeeiere og tillitsvalgte etter aksje­loven § 8-7 og § 8-9, selskapsfinansierte aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10, erverv av egne aksjer etter aksjeloven § 9-3, kapitalforhøyelse ved. Spørsmål: Personen X eier 100 % av A AS og C AS. X eier også 49 % av B AS. AS C eier 10 % av B AS. A AS ønsker å yte et lån til B AS. Omfattes lånet fra A AS av reglene i aksjeloven § 8-7 Dette betyr likevel ikke at en slik disposisjon uten videre vil være tillatt etter aksjeloven, se f.eks. §§ 8-7 til 8-11, men slike regler og konsekvensen av at reglene ikke er fulgt, vil ikke bli behandlet her

§ 1-4 - Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 flg

Ved dispensasjon etter aksjeloven § 8-10 kan man samtidig dispensere fra forbudet i aksjeloven § 8-7, som begrenser adgangen til å gi kreditt eller sikkerhet til fordel for en aksjeeier. Begrensningene gjelder imidlertid ikke i konsernforhold, og begrensningene gjelder heller kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler Tilfelle 1: Person A eier 100 % av AS B og 100 % av AS C. AS C skal yte lån til AS B. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7? Tilfelle 2: Person A eier Holding AS B 100 % som igjen eier Datter AS C 100 %. A eier i tillegg AS D 100 %. AS C skal yte et lån til AS D. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7 asl §§ 8-7 til 8-9 og forbudet mot erverv av egne aksjer i § 9-1 flg.11 Disposisjoner som er i strid med § 8-10 vil som hovedregel være ugyldige.12 Den som har mottatt Aksjeloven § 8-10 forbyr disposisjoner hvor målselskapet _yter lån _, _stiller sikkerhet _ elle Dette gjelder også asl./asal. §§ 8-7 og 8-10 som finnes i underkapittel III om kreditt og sikkerhetsstillelse mv.. Også andre regler i aksjeloven og allmennaksjeloven kan ha innvirkning på selskapers adgang til å dele ut midler.6 Noe forenklet søker kapitalreglene, herunder §§ 8-7 og 8-10, å ivareta t Regjeringen har i Prop. 100 L (2017-2018) foreslått flere endringer i aksjelovgivningen. Bakgrunnen er Aksjelovutvalgets forslag i NOU 2016: 22. Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke endringer som nå foreslås, hvilke forslag som er lagt på is, og hvilke forslag Regjeringen vil komme tilbake til senere

Aksjeloven - regjeringen

Av notene fremgikk at fordringen var et lån til skattyter, og at lånet var i strid med aksjeloven § 8-7. Fordringen ble renteberegnet for 2006, 2007 og 2008. I årsregnskapet for 2008 var fordringen ført under anleggsmidler, og ikke som omløpsmidler som for foregående år Aksjeloven. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) NORSK LOVKOMMENTAR L13.06.1997 nr. 44 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

8-7, 9-3 og 12-2 - Adgangen til å foreta visse

Aksjeloven (asl.) § 17-1(1) begrensningene i adgangen til å yte kreditt til og stille sikkerhet for aksjonærer og deres nærstående i asl. §§ 8-7 og 8-9. Dette gjelder ikke minst i familieselskaper, hvor det ofte kan være uklare grenser mellom selskapets og familiemedlemmenes økonomi Aksjeloven forenkles Regjeringen foreslår forenklinger og modernisering i aksjeloven, og viser med dette at ord omgjøres til handling. Dette er positive nyheter for norske virksomhetsutøvere som velger AS-formen, kommenterer adm. dir. Sandra Riise Aksjeloven forenkles 6. avtale som omfattes av § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3, jf. annet punktum, dersom morselskapet eller den juridiske personen eier samtlige aksjer i selskapet, 7. avtale inngått i samsvar med reglene gitt i eller i medhold av §8-10 Aksjeloven av 1976 §8-13, jfr. §8-7. SAMMENDRAG: Det ble lagt til grunn at et norsk selskap hadde gitt bindende betalingstilsagn for sitt svenske søsterselskaps varekjøp

Aksjeloven § 3-8 - Unntak for avtaler som inngås som ledd

Aksjeloven § 3-8 - unntak (1) • Nr 1 - avtale inngått i samsvar med reglene i § 2-4, jf § 2-6 (stiftelse), og § 10-2 • Nr 6 - avtale som omfattes av § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3, jf. annet punktum, dersom morselskapet eller den juridiske personen eie Avtale om finansiell bistand i konsernforhold jf. aksjeloven § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 jf. annet punktum,.

Fisjon og etablering av fordring (skatteloven § 11-1 annet

etter aksjeloven § 8-2 a, kreditt mv. til aksjeeiere og tillitsvalgte etter aksje-loven § 8-7 og § 8-9, selskapsfinansi-erte aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10, erverv av egne aksjer etter aksjeloven § 9-3, kapitalforhøyelse ved fondsemisjon etter aksjeloven § 10-20 og kapitalnedsettelse etter aksjeloven kapittel 12 Hjem » Endring av aksjeloven. Artikkel • Publisert 28. mai 2017. Endring av aksjeloven. Regjeringen følger opp fjorårets anbefalinger til endring i Aksjelovutredningen (NOU 2016:22) og foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. jf. §§ 8-7 og 8-10,. I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende endringer: § 1-4 annet ledd første punktum skal lyde: Følgende regler om datterselskap gjelder også for datterselskap med utenlandsk morselskap: § 4-26, § 6-16 første ledd, § 8-7 første, annet og fjerde ledd, §§ 8-8 til 8-10, § 9-1 første ledd og § 9-8 Høringsfristen er satt til 9. januar 2017. Nærings- og Fiskeridepartementet tar sikte på å levere en proposisjon i løpet av våren 2017. Det pågår et parallelt lovarbeid om aksjeloven § 8-7 og 8-10 om kreditt og sikkerhetsstillelse for aksjonærer. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig kan yte nødvendig bistand ved tilpasning til de nye. Firma, prokura og signatur. Prokura er en fullmakt som benyttes i forretningsforhold. Har en næringsdrivende eller styret i et foretak (selskap eller enkeltmannsforetak) gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er vedkommende bemyndiget til å opptre utad på vegne av foretaket i alt som hører til den ordinære daglige drift

Høgmo brøt aksjeloven. Revisor Magnar Nilsen bekrefter overfor Nettavisen at det er aksjelovens paragraf 8-7 (Kreditt til aksjeeiere mv.) som er brutt. - Dette er i det hele tatt en ikke-sak Etter aksjelovenes § 8-7 gjelder det strenge begrensninger for adgangen til å låne selskapets midler til aksjonærer m.v., og etter aksjelovenes § 8-10 er det i utgangspunktet forbudt å gi kreditt, stille sikkerhet eller på annen måte stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet Situasjonen i dag er at høringsforslaget og innspillene vedrørende aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 fortsatt er til behandling i depar tementet, og departementet er usikker på når et lovforslag kan. Ved endringslov 14. juni 2013 nr. 40 ble det tilføyd en bestemmelse som nå er aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6. Etter denne bestemmelsen gjelder ikke kravet i § 3-8 første ledd første punktum for avtale om kreditt eller sikkerhet til fordel for morselskap som eier alle aksjene i datterselskapet, jf. § 8-7 tredje ledd nr. 2

 • Michael jordan height.
 • Industrigata, sandnes.
 • Jacques wein depot öffnungszeiten.
 • Sayori hanging.
 • Supplementere.
 • Beste dilemma.
 • Grand danois omplasseres.
 • Trödelmarkt oberhausen vonderort.
 • Brukerreise metode.
 • Samisk nasjonaldag undervisningsopplegg.
 • Det gamle testamentet og det nye testamentet.
 • Sverigedräkt barn.
 • Classical antiquity.
 • Polaroid snap touch.
 • Mysql data type int.
 • Bevegelsesprinsipp definisjon.
 • Spider man homecoming imdb cast.
 • Hva betyr navnet emilie.
 • Nederländerna huvudstad.
 • Helen keller bok.
 • Næringskode utleie.
 • Heimarbeit hildesheim.
 • Interaksjonsdesign master uio.
 • Suzuki motorsykkel.
 • Spiegel kaufen ebay kleinanzeigen.
 • Båtstoler tilbud.
 • Hva er en base.
 • Grovstøvsuger biltema.
 • Sår på hælen.
 • Victoria trail taunus.
 • Flur schrank selber bauen.
 • Also nettbutikk.
 • Beste svenske krimforfattere.
 • Festmat som kan lages dagen før.
 • Halvmarathon 2018 sverige.
 • Best tv series 2017 imdb.
 • Ferdinand offenburg.
 • Romeo og juliet movie.
 • 10.0.0.0.1 admin login.
 • Urlaub mit hund usedom pension.
 • Nikon fullformat kamera.